(1.10) Minister Gospodarki podpisał rozporządzenie określające zasady obliczania danych, które muszą być zawarte we wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia kogeneracji (energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem). To  krok do wprowadzenia nowego systemu wsparcia kogeneracji, który został określony w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

Zawarte w projekcie rozporządzenia zapisy określają m.in. zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia świadectw pochodzenia energii z kogeneracji. Zawierają również wymagania pomiarowe i obliczeniowe, niezbędne do złożenia wniosku o wydanie świadectw, a także szczegóły dotyczące obowiązku potwierdzania ilości energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne. Na jej podstawie firmy wytwarzające energię elektryczną lub zajmujące się jej obrotem i sprzedające ją odbiorcom końcowym, objęte są od 1 lipca br. obowiązkiem zakupu świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji.

Projekt rozporządzenia został 14 czerwca br. przekazany Komisji Europejskiej w celu jego notyfikacji. Wyznaczony przez KE obowiązkowy okres wstrzymania procedury legislacyjnej upłynął 17 września br. W tym czasie nie wpłynęła żadna uwaga ani komentarz ze strony Komisji i państw członkowskich do treści dokumentu. W związku z tym rozporządzenie mogło zostać podpisane przez Ministra Gospodarki.źródło: MInisterstwo Gospodarki

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj