Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz podpisali porozumienie o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej. Zostanie dofinansowanych 40 projektów.

Porozumienie otwiera możliwość dofinansowania z funduszu WFOŚiGW 40 projektów z listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego, które nie otrzymają dofinansowania unijnego ze względu na wyczerpanie się środków w ramach działania 5.1 (gospodarka wodno-ściekowa).

"Dzięki tej ścieżce samorządy będą mogły zrealizować swoje projekty, które są dobrze przygotowane i gotowe do realizacji. Wierzę, że władze gmin sięgną po ten rodzaj wsparcia" – powiedział marszałek Bogusław Śmigielski. Podkreślił także, że dla samorządów jest to szansa wywiązania się z obowiązku dostosowania gmin do wymagań akcesyjnych.

W konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekty uzyskały pozytywną opinie ekspertów, jednakże ze względu na wyczerpanie się środków w ramach działania 5.1. nie mogą uzyskać dofinansowania. Ich całkowity koszt oszacowano na ok. 470 mln zł. Zakładana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 347,1 mln zł.

Teraz, w wyniku podpisania porozumienia z marszałkiem województwa, pojawiła się możliwość dofinansowania tych projektów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęte przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW szczególne zasady dofinansowania umożliwiają wsparcie finansowe w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji i nieumarzalnej pożyczki. Fundusz na realizację tych zadań przeznaczy w ciągu najbliższych pięciu lat corocznie kwotę nie większą niż 50 mln zł na dotacje i 50 mln zł na pożyczki.

Prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że porozumienie jest wyjściem naprzeciw potrzebom lokalnym. W wielu małych gminach koszty dostosowania instalacji ściekowych do wymogów UE przekraczają ich całoroczny budżet.

Przyjęty przez polski rząd Traktat Akcesyjny w części dotyczącej środowiska naturalnego wymaga budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej. Ich realizacja powinna być zakończona do 2015 roku. Tak zakłada przyjęty krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie z nim na terenie województwa śląskiego za 7,8 mld zł powinno zostać wybudowanych 5 951 km sieci kanalizacji sanitarnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj