Sektorowe Ramy Kwalifikacji pozwalają na ujednolicenie standardów w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w danej branży. Dotychczas opracowano kilkanaście projektów sektorowych ram kwalifikacji w różnych sektorach gospodarki. Co istotne, podstawowym założeniem przyjętym w realizacji projektów w zakresie SRK jest to, iż jest to narzędzie od sektora dla sektora. Właśnie trwają konsultacje SRK dla sektora gospodarki odpadami.

 

W procesy związane z powstawaniem SRK zawsze zaangażowane jest szerokie grono ekspertów reprezentujących różnorodne aspekty działalności w danym sektorze – reprezentantów pracodawców, izb i organizacji branżowych, przedstawicieli systemu wszystkich poziomów kształcenia (uczelnie, szkoły zawodowe, firmy szkoleniowe itp.) oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Interesariusze branżowi są zatem jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie sektorowej.

Od sektora dla sektora

Opracowanie każdej ramy sektorowej poprzedzone jest konsultacjami – oznacza to, że SRK nie powstanie, jeśli przez środowiska interesariuszy sektorowych nie zostanie wyrażona potrzeba jej stworzenia. Po drugie, prace są realizowane z bezpośrednim udziałem szerokiego grona reprezentantów sektora. Dzięki temu możliwe jest opracowanie takiej SRK, która będzie zrozumiała dla pracodawców i pracowników sektora, a dzięki temu będzie użyteczna dla rozwoju kwalifikacji.
W ramach konsultacji stworzony przez branżowców i metodyków materiał można ocenić na trzy sposoby. Poprzez:

 • wypełnienie ankiety elektronicznej dostępnej pod linkiem: ankieta konsultacyjna
 • udział w spotkaniach on-line (najbliższe 14 i 16 grudnia) lub przez indywidualne wywiady.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z dołączonymi plikami.

Wstępny projekt SRK GO

SRK_GO_wstępny projekt_TABELA

Ankieta jest anonimowa. Jednakże za jej wypełnienie każdy z respondentów która przekaże (na adres t.szymkowiak@abrys.pl)  informację o jej wypełnieniu oraz swój adres e-mail otrzyma praktyczny kalendarz książkowy na rok 2022

Zainteresowanych udziałem w konsultacjach sektorowej ramy prosimy o kontakt: t.szymkowiak@abrys.pl

Czym jest SRK GO?

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Gospodarki Odpadami (SRK GO) obejmuje kompetencje niezbędne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami (w szczególności zbierania, transportu, sortowania, przetwarzania, unieszkodliwiania) oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia działań związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami.

Kompetencje zawarte w SRK GO zostały uporządkowane i pogrupowane tematycznie w ramach tzw. wyznaczników sektorowych.

Wiedza i umiejętności pogrupowane zostały w następujący sposób:

 • Odpady, surowce, produkty
  Tu zgrupowano kompetencje odnoszące się do wiedzy związanej z rodzajami odpadów, z możliwościami ich przetwarzania, rodzajami surowców oraz umiejętności związane z postępowaniem z różnego rodzaju odpadami
 • Podmioty i rynek
  W ramach tego wyznacznika zgrupowano kompetencje odnoszące się do szeroko rozumianych interesariuszy sektora, w tym między innymi do podmiotów, osób wytwarzających odpady (producenci), jak również do podmiotów będących odbiorcami odpadów, np. w celu wykorzystania ich jako surowiec do dalszej produkcji
 • Środowisko (otoczenie)
  W ramach wyznacznika zgrupowano kompetencje związane ze środowiskiem, w szczególności ze środowiskiem naturalnym, ale również z wpływem sektora gospodarki odpadami na otoczenie
 • Technologia
  W ramach tego zgrupowano kompetencje odnoszące się do metod, technik i procedur wykorzystywanych w sektorze oraz kompetencje związane z obsługą i eksploatacją narzędzi, maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportu
 • Bezpieczeństwo
  To wyznacznik w ramach którego zgrupowano kompetencje odnoszące się do bezpieczeństwa, w tym do kwestii zagrożeń wynikających ze specyfiki odpadów
 • Organizacja procesów realizowanych w sektorze
  W ramach tego wyznacznika zgrupowano kompetencje związane z organizacją i logistyką działań realizowanych w sektorze oraz analizą efektywności, zarówno w wymiarze finansowym, jak i ekologicznym ni społecznym. W ramach tego wyznacznika ujęte zostaną również kompetencje związane z organizowaniem pracy i prowadzeniem działalności.

Kompetencje społeczne zgrupowano w oddzielnych obszarach obejmujących:
• promowanie postaw proekologicznych
• komunikowanie
• odpowiedzialność

Jakie korzyści z SRK?

Sektorowa Rama Kwalifikacji jest szansą na czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez pracodawców. Jest to też rozwiązanie, które daje jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników – możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy. Dzięki SRK możliwa jest wiarygodna weryfikacja kompetencji kandydatów do pracy. SRK jest w końcu skuteczną odpowiedzią na deregulacje w branży – umożliwia bowiem sporządzenie rekomendacji, czy standardów dotyczących zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Do głównych zadań stawianych przed Sektorową Ramą Kwalifikacji oraz wskazywanych korzyści wynikających z jej wdrożenia należą:

 • identyfikacja kompetencji wykorzystywanych w sektorze. Dla interesariuszy sektora ważne jest zidentyfikowanie wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji procesów i zadań zawodowych. Istotne jest ich ujęcie z perspektywy pracodawców i potrzeb rynku pracy, niezależnie od funkcjonujących programów szkoleniowych oraz uwzględnienie kompetencji wykorzystywanych obecnie i prawdopodobnie potrzebnych w najbliższej przyszłości. Analiza kompetencji w sektorze to punkt wyjścia do wszelkich działań związanych z rozwojem kompetencji.
 • standaryzacja języka. SRK pozwala na ujednolicenie nazewnictwa i wypracowanie wspólnych definicji, co jest niezbędnym krokiem do uzgodnienia uznawanych przez całe środowisko standardów dla poszczególnych zadań zawodowych, stanowisk czy kwalifikacji rynkowych.
 • większa efektywność działań na rzecz dopasowania kompetencji osób do potrzeb rynku pracy. SRK wspiera uporządkowanie oferty szkoleniowej, ułatwia porównywanie i wybór szkoleń, kształtowanie oferty edukacyjnej w odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby pracodawców. Przedstawiciele sektora zwracali uwagę, że mimo bogatej oferty szkoleniowej, dbałość o stały rozwój zawodowy nie jest wcale oczywista i powszechna wśród pracowników w sektorze. Przejrzysta, adekwatna do potrzeb oferta działań rozwojowych w dłuższej perspektywie będzie mieć pozytywny wpływ na motywację do stałego podnoszenia kompetencji.
 • wsparcie w opisywaniu kwalifikacji rynkowych. SRK stanowi narzędzie, które dzięki zidentyfikowaniu i uporządkowaniu pojedynczych kompetencji może zdecydowanie ułatwić określenie zawartości opracowywanych kwalifikacji rynkowych i formułowanie efektów uczenia się.

Sektorowa Rama Kwalifikacji może być wykorzystywana również w pojedynczych podmiotach działających w branży, wspierając szereg działań związanych z zarządzaniem kompetencjami. W wielu przypadkach procesy te mogłyby przebiegać bardziej efektywnie, gdyby zastosowano do nich systemowe podejście, powiązano je między sobą, ujednolicono procedury i wprowadzono wystandaryzowane narzędzia. SRK może być punktem wyjścia do tworzenia tego typu rozwiązań, przykładowo może być wykorzystywana jako:

 • narzędzie do przypisywania wymagań kompetencyjnych do zadań zawodowych lub stanowisk. SRK może stanowić punkt odniesienia i narzędzie pomocnicze przy formułowaniu wymagań kompetencyjnych dla określonych zadań, procesów czy stanowisk pracy. Pozwala to na usprawnienie i zapewnienie większego obiektywizmu podczas obsadzania stanowisk, zarówno w toku rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej.
 • pomoc w tworzeniu narzędzi do badania i rozwoju kompetencji. SRK może być podstawą do tworzenia narzędzi służących do audytu kompetencji, oceny pracowników czy analizy potrzeb szkoleniowych. Systemowe podejście do tych zagadnień może poprawić efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie przypisywania osób do poszczególnych zadań, reagowania na zmieniające się warunki prowadzenia działalności czy decydowania się na nowe przedsięwzięcia w oparciu o posiadane zasoby. Oparcie działań rozwojowych, w tym szkoleń, na precyzyjnej analizie potrzeb zwiększa ich efektywność oraz motywację pracowników do podnoszenia swoich kompetencji.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z dołączonymi plikami:

Wstępny projekt SRK GO

SRK_GO_wstępny projekt_TABELA

Zainteresowanych udziałem w konsultacjach sektorowej ramy prosimy o kontakt: t.szymkowiak@abrys.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. Znów mieszanie w prawie. Kiedy polskie prawo będzie cechowała stabilność??? Chyba juz nigdy. Ciągle jakieś zmiany, kto za tym nadąża, jak to sie ma do procesów planowania inwestycji, biznes planów, itd. Polska to jeden wielki horror.

Skomentuj