W grudniu 2008 roku w Rudnie k/Ostródy została oddana do użytku sortownia odpadów komunalnych.

EkoFundusz dofinansował przedsięwzięcie dotacją w wysokości 9,25 mln zł (50% kosztów przedsięwzięcia). Dotacja przeznaczona została m.in. na budowę hali sortowni, wykonanie placu pod kompostownię, zakup i montaż linii do segregacji odpadów oraz część urządzeń uzupełniających takich, jak młynek, wózek, ładowarka, rozdrabniarka, jak również pojemniki do selektywnej zbiórki.

Wnioskodawca – Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" – zajmuje się organizacją systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych w regionie od 2000 roku. Dotychczas selektywna zbiórka prowadzona była we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa komunalne, zajmujące się usługami oczyszczania miast. Zbierane były butelki typu PET, szkło białe i kolorowe oraz makulatura, które jednak zamiast do odzysku trafiały na składowiska.

Obecnie już na drodze selektywnej zbiórki częściowo udaje się wysegregować tzw. „odpady suche” w postaci tworzyw sztucznych, szkła, papieru i metalu. Odpady zmieszane trafiają na linię sortowniczą. Odzyskane surowce kierowane są do prasowania i dalej do sprzedaży, zaś odpady niebezpieczne i problemowe takie jak akumulatory, środki chemiczne są magazynowane i poddawane unieszkodliwianiu przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Odpady zielone są kompostowane metodą pryzmową na płycie kompostowej. W ten sposób kompleksowo została uporządkowana gospodarka odpadami w regionie obejmującym 19 gmin w pięciu powiatach. Powstał najnowocześniejszy zakład przeróbki odpadów w województwie warmińsko-mazurskim.

Realizacja projektu umożliwi docelowo łączny odzysk surowców w ilości 9,47 tys. Mg/rok, w tym m.in. 3,2 tys. Mg/rok makulatury, 2,5 tys. Mg/rok szkła, 1,8 tys. Mg/rok tworzyw sztucznych i 1,5 tys. Mg/rok złomu metali. Rocznie w zakładzie sortowaniu poddawane będzie około 35 tys. Mg odpadów.

źródło: EkoFundusz

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj