Gmina Skała (woj. małopolskie) chce sprawdzić ile nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych i punktów poboru wody jest na jej terenie. Jeśli ktoś przyzna się do kradzieży wody lub zrzutu ścieków i zdecyduje się na legalne podłączenie może liczyć na abolicję.

– Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej rosną. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną – informuje urząd gminy Skała.

Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 do 10 tys. zł w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić zgłoszenie legalizacji przyłącza i  dostarczyć je do Urzędu Miasta i Gminy w Skale wraz załącznikami:

  • dokumentem potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
  • w przypadku Klienta Instytucjonalnego potrzebny będzie: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:

  • warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
  • uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
  • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Abolicja obowiązuje od 29 kwietnia 2020 r. do 29 maja 2020 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze.

Czytaj więcej

Skomentuj