19 listopada weszło w życie przygotowane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

– Potrzeba nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest m.in.: zasadą ekonomii postępowania w sprawach o wykroczenia, w których wystarczającą reakcją może być nałożenie na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego – powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Zmiana ma na celu odformalizowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów – dodaje.
 
Przede wszystkim jednak, podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 224, poz.1340), która wchodzi w życie 19 listopada 2011 r. do Kodeksu wykroczeń dodaje przepis penalizujący sprzedawanie towarów poza miejscami do tego wskazanymi (art.60³§1). W związku z tym zaistniała konieczność nowelizacji rozporządzenia w celu umożliwienia strażnikom gminnym (miejskim) dostosowanie jego przepisów do aktualnego stanu prawnego.
 
Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu do katalogu wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, art.60³§1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

źródło: ms.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj