Zamiast obecnych trzech kategorii stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, będą dwie – wynika z projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska i innych ustaw zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt został skierowany w środę do konsultacji.

Projekt noweli zmienia definicję stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Wprowadza dwie kategorie stref, a nie jak dotychczas trzy.Zaproponowano, że strefy będą stanowić aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. mieszkańców oraz obszary niewchodzące w skład aglomeracji. Tym samym zrezygnowano z kategorii strefy, do której zalicza się miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Ma to uniezależnić podział Polski na strefy od danych demograficznych, a w przyszłości zapobiec konieczność pilnej zmiany aktu prawnego w związku ze zmianą liczby mieszkańców w danej strefie, którą należy zakwalifikować do innej grupy stref. Jako przykład podano Legnicę, która przestała być miastem powyżej 100 tys. mieszkańców, co spowodowało zmianę układu stref w woj. dolnośląskim.

Proponowane przepisy doprecyzowują też termin przekazywania przez zarządy województw uchwał sejmików województw w sprawie programu ochrony powietrza (POP) i planu działań krótkoterminowych (PDK). Po zmianie zarząd województwa będzie musiał przekazać do ministra właściwego do spraw klimatu informację o podjętej uchwale sejmiku województwa nie później niż w ciągu 7 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa, a nie jak dotychczas w terminie 14 dni od dnia przyjęcia takiej uchwały.

Projekt wprowadza też przepisy uszczelniające system zarządzania jakością powietrza poprzez określenie odpowiedzialności za brak realizacji działań naprawczych określonych w POP oraz w PDK.

Ponadto, określa maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat dla sektora finansów publicznych w ramach środków z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy.

Projekt został skierowany do konsultacji, które potrwają 10 dni. Krótki termin na zgłaszanie uwag uzasadniono m.in. koniecznością zapewnienia finansowania działań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2012 r.

Czytaj więcej

Skomentuj