Do 2015 r. Polska będzie walczyć z nadmiarem dwutlenku siarki i tlenków azotu przez system handlu uprawnieniami do ich emisji. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który tworzy system bilansowania i rozliczania wielkości tych emisji dla elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni.

Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania ustanawia mechanizm, który będzie wspomagał (oprócz regulacji wynikających z Prawa ochrony środowiska) redukcję emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu (SO2 i NOx) z dużych źródeł spalania paliw (od 50 MW), które mają największy udział w tych emisjach: elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni.

Ustawa ma wprowadzić w Polsce system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, który pozwali na stopniowe, do roku 2015, osiągnięcie przez Polskę ustalonych jeszcze w Traktacie Akcesyjnym pułapów. Regulacja będzie dotyczyć prawie 100 tego typu przedsiębiorstw (ok. 420 kotłów).

– Ustawa przede wszystkim stworzy zachęty finansowe do oszczędzania i ograniczania emisji. Dla ciepłowni i elektrowni to czas na modernizację lub budowę nowych instalacji, spełniających wymagania ekologiczne. System ma być prostszy niż handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – rozlicznie będzie następowało „za zeszły rok”. Unikniemy w ten sposób rozdziału uprawnień „z góry” – mówi minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Po wejściu w życie ustawy, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi roczne krajowe pułapy emisji. Zakłada się, że będą one określone do roku 2015, przy czym celem w przypadku SO2 będzie 300 000 ton w 2015 r. Z kolei w przypadku NOx 239 000 ton ma być osiągnięte w 2012 i utrzymane do roku 2015.

Operatorzy instalacji będą określać we własnym zakresie roczne limity emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla danego zakładu. W tym celu będą wykorzystywać roczne pułapowe wskaźniki emisji opracowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE (na podstawie krajowych rocznych pułapów emisji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz krajowego bilansu produkcji energii elektrycznej i ciepła, sporządzonego na podstawie raportów rocznych przekazywanych przez operatorów w formie elektronicznej). Roczny limit emisji będzie odpowiadał liczbie uprawnień. Rozliczenie będzie polegało na porównaniu emisji rzeczywistej w roku sprawozdawczym z wyliczonym limitem (czyli liczbą uprawnień).

W celu ułatwienia oceny przez elektrownie i ciepłownie możliwości wypełnienia limitów w pierwszym roku sprawozdawczym, KOBiZE udostępni z wyprzedzeniem wskaźniki emisji SO2 i NOx dla roku 2011. Na tej podstawie można wyliczyć orientacyjny roczny wskaźnik pułapowy, jaki zostanie ogłoszony w 2013 r. (dzieląc pułap krajowy obowiązujący w 2012 r. przez produkcję krajową z 2011 r.). Ten wskaźnikw połączeniu z publikowanymi co miesiąc wskaźnikami bieżącymi emisji (określanymi narastająco co miesiąc i obrazującymi aktualny stan emisji w połączeniu z produkcją energii od początku roku) dostarczy operatorom informacje do planowania z wyprzedzeniem działań związanych z produkcją i ograniczaniem emisji.

KOBiZE, na podstawie ustawy, będzie prowadził m.in. rejestr uprawnień do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, dostarczał danych o rocznej produkcji energii elektrycznej brutto i produkcji energii cieplnej netto, obliczał roczne pułapowe wskaźniki emisji i bieżące wskaźniki emisji, weryfikował obliczone przez operatorów limity emisji i wprowadzał odpowiadające im  uprawnienia do emisji,  KOBiZE będzie też monitorować system i prowadzić stronę internetową na ten temat.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj