W siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku, prezydent Łomży Jerzy Brzeziński odebrał od prezesa zarządu WFOŚiGW Adama Sieńko potwierdzenie dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomża i okolicznych gmin”.

Jest to pierwszy projekt w województwie podlaskim, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 37,6 mln zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Spójności ma wynieść ponad 17,8 mln zł.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest pierwszym etapem ogólnego projektu, polegającego na budowie systemu gospodarki odpadami na terenie Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarki Odpadami, do którego dotychczas przystąpiło 16 samorządów powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego oraz Miasto Łomża. Następny etap będzie obejmował budowę kolejnych dwóch kwater, w celu osiągnięcia odpowiedniej przepustowości w związku z coraz większą ilością odpadów produkowanych na obszarze oddziaływania projektu.

Właścicielem majątku powstałego w ramach projektu będzie Miasto Łomża, zaś za eksploatację odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB Miasta Łomży.

Głównymi beneficjentami projektu są mieszkańcy obszaru oddziaływania projektu, czyli: miasta Łomża, miasta i gminy Jedwabne, miasta i gminy Nowogród, gminy Łomża, gminy Miastkowo, gminy Piątnica, gminy Przytuły, gminy Śniadowo, gminy Wizna, gminy Zbójna, miasta Kolno, miasta Stawiski, gminy Grabowo, gminy Kolno, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Szczuczyn. Oprócz mieszkańców, obsługiwaną grupą docelową będą funkcjonujące podmioty gospodarcze, a także podmioty użyteczności publicznej.

Obszar projektowanego Zakładu Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest na gruntach wsi Czartoria, w odległości około 3 km na północ od zabudowań wsi. Administracyjnie planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie gminy Miastkowo.

Następny etap będzie obejmował budowę kolejnych dwóch kwater, w celu osiągnięcia odpowiedniej przepustowości w związku z coraz większą ilością odpadów produkowanych na obszarze oddziaływania projektu. Dzieląc projekt na etapy przyjęto przede wszystkim kryterium kompleksowości.

Zasadniczym założeniem jest dostosowanie istniejącego systemu gospodarki odpadami do wymogów prawa krajowego oraz wspólnotowego, w szczególności w zakresie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów. Ponieważ w chwili obecnej nie ma na terenie projektu instalacji do unieszkodliwiania odpadów metodami innymi niż składowanie, priorytetem jest budowa Zakładu Gospodarki Odpadami dysponującego możliwościami technicznymi do zmniejszenia ilości deponowanych odpadów. Kolejny etap stanowi jedynie kontynuację mającą na celu dalszą rozbudowę składowiska.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmować będzie łącznie ponad 165 tys. mieszkańców, zaś zakończenie jej realizacji jest przewidziane w 2012 roku.

źródło: lomza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj