Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego “System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 50 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł). Wnioski można składać w dniach od 22 czerwca 2011r. do 21 lipca 2011 r. do godz. 15.30

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs III”
Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 95 841, 45 95 843, 45 95 840, 45 95 830 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj