Gmina Kunice działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stara się realizować kompleksowo – zarówno tradycyjnymi metodami, jak i za pomocą aplikacji i serwisów społecznościowych. Pragnie bowiem dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Od szeregu lat Gmina wydaje kalendarz, który zawiera m.in. terminy odbioru odpadów oraz elementy edukacji dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami. Na kartach kalendarza w 2018 r. znalazły się prace dzieci z konkursu ekologicznego zorganizowanego w placówkach oświatowych na terenie gminy Kunice. Komisja konkursowa nagrodziła prace w dwóch kategoriach: „Praca przestrzenna” oraz „Plakat”. Całe przedsięwzięcie zostało zintegrowane z uruchomionym po raz pierwszy w 2018 r. „Jarmarkiem Bożonarodzeniowym w Kunicach”, podczas którego laureaci konkursu otrzymali nagrody.

Z kolei w ulotce informacyjnej, kolportowanej jako druki bezadresowe, wyszczególniono podstawowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z jego zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU z 2017 r. poz. 19).

Natomiast w ramach współczesnej komunikacji z mieszkańcami gmina prowadzi oficjalną stronę na Facebooku. Prezentowane są tam treści edukacyjne, informacje o organizowanych konkursach i zmianach systemowych w zakresie gospodarki odpadami, a także przedstawiane są praktyczne sposoby rozwiązywania problemów z segregacją u źródła i terminy zbiórek akcyjnych. Przede wszystkim jednak strona daje możliwość zastosowania zasady 3R – tzn. reduce, reuse, recycle – w praktyce poprzez wystawianie niepotrzebnych przedmiotów, które mogłyby się stać odpadami, na sprzedaż lub do oddania.

Gmina Kunice uruchomiła  także tzw. Gminny Punkt Elektroodpadów, uzupełniający system edukacji.

Mieszkańcy mają też możliwość korzystania z aplikacji ecoharmonogram, dostępnej w sklepach AppStore, Google Play i Windows Phone Store. Służy ona do prezentowania rozmaitych treści dotyczących systemu gospodarowania odpadami, m.in. harmonogramu odbioru, zasad segregacji obowiązujących w gminie czy możliwości kontaktu z gminą.

Jak widać, gmina Kunice poważnie podchodzi do kwestii edukacji ekologicznej na swoim terenie – z korzyścią dla środowiska.