W wyniku realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto zyskało wiele nowych lub zrewitalizowanych zielono-niebieskich terenów, które wspólnie z istniejącymi już terenami zieleni współtworzą zielone korytarze.

 

W wyniku realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto zyskało wiele nowych lub zrewitalizowanych zielono-niebieskich terenów, które wspólnie z istniejącymi już terenami zieleni współtworzą zielone korytarze.

Beneficjent projektu – Konin jest poprzemysłowym miastem, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych. Poprzez realizację projektu uzyskano zwiększenie ilości terenów obsadzonych roślinami oraz połączenie istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które stały się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi usług ekosystemowych.

Projekt polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacji miejskich „wysp ciepła” oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

Głównym celem było zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Efektem jest zwiększenie biologicznie czynnych terenów zieleni i różnorodności biologicznej, wsparcie procesów napowietrzania i wentylacji miasta, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, likwidacja zasklepień i uszczelnień gruntu, przechwytywanie i zagospodarowanie wody opadowej przez retencję krajobrazową i zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Zielone Podwórko Miejskie na osiedlu Chorzeń

Na osiedlu Chorzeń powstał system retencji krajobrazowej. Jego działanie polega na zbieraniu większej ilości wody opadowej, w szczególności deszczy o dużym natężeniu, które są „wyłapywane” przez „liście zbierające wodę” oraz przez „łapacz deszczu”, a następnie prowadzone do niecki retencyjnej, gdzie powoli wsiąkają w grunt.

„Liście zbierające wodę” – element systemu zagospodarowania wód opadowych. Zdjęcie UM Konin
„Liście zbierające wodę” – element systemu zagospodarowania wód opadowych. Zdjęcie UM Konin

Łącznie wybudowano 23 odcinki zielonych korytarzy miejskich, o sumarycznej długości ok. 17 kilometrów, 2 parki kieszonkowe oraz 7 zielonych podwórek miejskich.

W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekty zagospodarowania terenu opracowali eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu woda opadowa zamiast uciekać do kanalizacji burzowej i przeciążać system kanalizacji miejskiej lub tworzyć zastoiny wodne na nawierzchniach jest w sposób kontrolowany infiltrowana do gruntu.

Tak zagospodarowane poprzez retencję krajobrazową wody opadowe są wykorzystywane przez rośliny (co równocześnie pomaga przeciwdziałać zjawisku suszy), a nadmiar paruje podczas upałów. Zdecydowanie poprawia to mikroklimat tego miejsca i przeciwdziała negatywnym skutkom zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Dzięki zastosowaniu „liści zbierających wodę” oraz „łapacza deszczu system miejscowej retencji na osiedlu Chorzeń jest bardzo wydajny, a przy tym atrakcyjny wizualnie. Spacerujący mieszkańcy zatrzymują się przy nim i obserwują jego działanie. Pełni więc równocześnie funkcję edukacyjną.

W ramach budowy tego Zielonego Podwórka Miejskiego powstała też ścieżka o mineralnej nawierzchni, przy której postawiono lampy solarne. Dodatkowo przy ścieżce powstały pionowe powierzchnie zazielenione – roślinne ściany z pnącym bluszczem.

Mała retencja Zielonego Podwórka Miejskiego V osiedla

Na V osiedlu w ramach realizacji projektu rozszczelniono 845 m2 dotychczas betonowej nawierzchni. Powstała ścieżka z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej i system retencji wód opadowych: pojawiły się 3 łapacze deszczu oraz 2 niecki retencyjne.

Rozproszona retencja na V Osiedlu w Koninie
Rozproszona retencja na V Osiedlu w Koninie

Zielone Podwórko Miejskie na Osiedlu Sikorskiego

Na Osiedlu Sikorskiego powstały nowe ścieżki mineralne oraz ścieżka sensoryczna; powstały nowe nasadzenia roślin w pięciu rabatach; pojawiły się nowe elementy małej architektury: ławki z donicami na zieleń, kosze do segregacji śmieci, donica z funkcją REDBOX, łapacz wody opadowej, liście zbierające wodę. Utworzono suchy potok, ogród deszczowy i nieckę retencyjną.

W ramach projektu powstały liczne inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Zostały zrealizowane działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie powiązane.

Projekt jest też przykładem bardzo owocnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy miastem Konin, partnerami polskimi (Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure. Współpraca była prowadzona już na etapie diagnozowania problemów związanych z koniecznością adaptacji miasta do zmian klimatu i opracowywania wniosku projektowego. Efektem było wysokie, drugie miejsce na liście rankingowej i uzyskanie dofinansowania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Podsumowanie projektu będzie miało miejsce podczas konferencji, która odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00 do 15.30 w Sali Bankietowej Factoria przy ulicy Zakładowej 14. Możliwy jest udział stacjonarny lub online.

Celem konferencji jest podsumowanie działań w ramach projektu oraz transfer specjalistycznej wiedzy na tematy związane z adaptacją miasta do zmian klimatu, przedstawienie inwestycji zrealizowanych w Koninie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://konferencje.psdz.pl/konferencja-konin-2024/

Więcej informacji o projekcie i zrealizowanych działaniach można znaleźć na stronie: https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na:

www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl


Autor: Katarzyna Wolańska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone“