W związku z realizacją projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, przez Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, zostały wykonane tzw. „małe realizacje” w wybranych miastach w Polsce.

Dzięki programowi kaskadowych szkoleń pracownicy samorządów terytorialnych mogli zapoznać się z problematyką zieleni w miastach oraz uzyskać wiedzę ekspercką na temat zielonej i błękitnej infrastruktury.

Przeprowadzona w ostatnim etapie projektu w okresie luty – lipiec 2022 r. seria szkoleń z uczestniczącymi w projekcie miastami, miała na celu edukację oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania oraz realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach tego etapu zostały wspólnie z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane, przygotowane i wybudowane projekty tzw. „małe realizacje” na wskazanym przez miasto terenie.

Projekt pn. „Założenie łąki kwietnej i trawników – Realizacja Małej Inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę” w gminie miejskiej Mielec polega na założeniu łąki kwietnej na powierzchni ok. 300 m2 i trawników na pow. 685 m2. Teren przeznaczony na łąkę usytuowany był w pobliżu osiedla mieszkaniowego i przy dwóch ulicach, ciągach komunikacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt był inicjatywą społeczną z lat ubiegłych, zainspirowaną pomysłem Radnych Rady Miejskiej na założenie łąki kwietnej. Teren przeznaczony pod łąkę kwietną i trawniki znajduje się na terenie działki w Mielcu przy skrzyżowaniu ul. Jagiellończyka, ul. Kusocińskiego w pobliżu bloków mieszkalnych Osiedla Kusocińskiego, obiektów sportowych MOSiR. Miasto Mielec realizuje ten projekt przy zaangażowaniu społeczności miasta.

Zadanie pn. „Założenie łąki kwietnej i trawników w ramach realizacji małej inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę” było możliwe w Programie kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

W ramach tego projektu wykonano szereg czynności obejmujących kolejno: 

  • mechaniczne usunięcie darni pod założenie łąki kwietnej i trawników do głębokości 7cm
  • przygotowanie gruntu pod założenie łąki kwietnej i trawników–uprawienie glebogryzarką na gł. 15 cm, usunięcie korzeni, kłączy chwastów, resztek budowlanych i ich utylizacja, wyrównanie powierzchni,
  • dowóz ziemi i rozplantowanie na wys.7cm, poniżej 5cm od krawężników, wyrównanie powierzchni,
  • niwelację i mikro niwelację powierzchni, profilowanie spadków w związku z odpływami wód powierzchniowych trawników,
  • wysiew nasion mieszanki wieloletnich i jednorocznych roślin łąki kwietnej na uprzednio przygotowanym gruncie, hakowanie, wałowanie. Przyjmuje się 2-2,5g mieszanki na powierzchni łąki kwietnej 300,00 m2,
  • założenie trawników z siewu na uprzednio przygotowanym gruncie, wysiew, hakowanie, wałowanie na powierzchni trawników 685,00m2,
  • prace pielęgnacyjne łąki kwietnej (podlewanie przez pierwszy miesiąc, usuwanie siewek chwastów i roślin niepożądanych),
  • prace pielęgnacyjne trawników (podlewanie po wysiewie przez pierwszy miesiąc, pierwsze koszenie z wywozem skoszonej trawy) na pow.685,00m2,
  • montaż tablicy informacyjnej na temat znaczenia łąk kwietnych z opisem założonej łąki.

W marcu 2022 roku została wysiana mieszanka łąkowa i trawnikowa przy udziale mieszkańców podczas zorganizowanych warsztatów zakładania, pielęgnacji łąk kwietnych wraz z przyległymi trawnikami. Omówiono znaczenie łąk kwietnych w ekosystemie miejskim, a uczestnicy warsztatów brali udział w fizycznym wysiewie łąki. Mieszkańcy z zaciekawieniem obserwowali wzrost, rozwój założenia. W odpowiedzi od społeczeństwa pojawiło się wiele pozytywnych opinii na temat samej łąki. Szkolenie, które przeprowadził Instytut Rozwoju Miast i Regionów okazało się interesującym doświadczeniem, w wyniku którego pracownicy miasta uzyskali wiedzę nie tylko na temat zakładania łąk kwietnych, ale również o sposobie zorganizowania udziału społecznego w szerszym zakresie skali miasta.


Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów.