Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” od dawna edukuje mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Cel działań to promowanie zbiórki selektywnej odpadów „u źródła”, czyli w naszych domach.

By odpady mogły zostać poddane procesom recyklingu, muszą spełniać odpowiednie wymogi. Ogromne znaczenie ma ich jakość i ilość. Działania, jakie podejmuje Związek, polegają na: organizowaniu lekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uczestnictwie w gminnych festynach, dystrybucji broszur, poradników, plakatów i kalendarzy odpadowych, a także publikacji artykułów w prasie oraz książek tematycznych dla najmłodszych. Ponadto mieszkańcom została udostępniona mobilna aplikacja „Ecoharmonogram”, w której zawarte są, oprócz terminów odbioru odpadów, informacje, jak postępować z danym odpadem.

W gminach członkowskich Związku otwarto Punkty Elektroodpadów, w których można zostawić drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, będące uzupełnieniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pracownicy Związku prowadzą kontrole jakości segregacji dokonywanej przez mieszkańców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości reagują, pozostawiając broszury edukacyjne.

Pomysły z dotacjami

Od 2016 r. Związek zgłasza swoje pomysły WFOŚiGW w Poznaniu i otrzymuje na nie dofinansowania. W 2016 r. było to przedsięwzięcie pn. „Projekt ekologiczny – EDUEKO” – czyli lekcje o tematyce ekologicznej prowadzone w placówkach szkolnych i konkurs na tworzenie/ozdabianie pojemników na odpady, skierowane do dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział 140 placówek i ponad 7,3 tys. uczniów.

Rok później zrealizowano przedsięwzięcie „Chcesz być EKO – segreguj odpady!” – szkolenie mieszkańców sołectw oraz konkurs na zbiórkę elektroodpadów i puszek w sołectwach na terenie Związku. Trafił ono do mieszkańców 60 sołectw i osiedli. Polegał na szkoleniu sołtysów, zarządców osiedli w siedzibie Związku i w RIPOK-u w Piotrowie Pierwszym, a za ich pośrednictwem wszystkich mieszkańców. Przekazane poradniki i kalendarze z treścią edukacyjną usystematyzowały wiedzę uczestników. Przeprowadzony został też konkurs na zbiórkę drobnego elektrosprzętu i puszek – zebrano 3119 kg odpadów, a nagrodami były zestawy koszy do selektywnej zbiórki. Sołtysom i zarządcom przekazano też komplety oznakowanych koszy do wykorzystania w świetlicach wiejskich. W projekcie wzięło udział w sumie około 64 tys. mieszkańców.

Ochrona środowiska nie tylko w szkołach

W roku 2017 Związek opublikował książkę „Dobre rady na odpady oczami dzieci…”, zawierającą prace uczestników powstałe w ramach prowadzonych działań edukacyjnych w roku 2016, i przekazał ją placówkom szkolnym.

Propozycje edukacji mieszkańców zostały docenione przez WFOŚiGW w Poznaniu i Związek otrzymał dofinansowanie na kolejne projekty. W ramach projektu „Segregacja – WSPÓLNA racja!” rozdawano broszury i plakaty związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami oraz omawiające sposoby pozbycia się ich. Materiały edukacyjne dostarczone zostały mieszkańcom za pośrednictwem zarządców około 100 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. By wspomóc efekt ekologiczny – zmniejszyć zapotrzebowanie na foliówki oraz wskazać możliwości oddawania odpadów na terenie Związku poprzez promocję PSZOK-u – zorganizowana została zbiórka makulatury. Za każde 10 kg mieszkaniec otrzymywał torbę wielokrotnego użytku. Zebrano blisko cztery tony makulatury.

W ubiegłym roku odbyła się także druga edycja projektu EDUEKO – tym razem wzięło w nim udział 50 placówek i około 3,5 tys. uczestników. Przedsięwzięcie polegało na szkoleniu nauczycieli, przeprowadzeniu przez nich lekcji o tematyce ekologicznej oraz na konkursach dla dzieci i młodzieży, przeprowadzonych wśród uczestników ekolekcji: „Śpiewająco segreguję – odpadów nie marnuję” (w ramach których trzeba było napisać i wykonać piosenkę promującą prawidłową segregację) oraz „Ziemię szanuję, więc odpady segreguję” (projekt nadruku na torbę ekologiczną).

Zauważając efekty tego, co zostało do tej pory zrobione, dostrzegamy potrzebę kontynuowania dotychczasowych działań i ewentualnego ich urozmaicania, by trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Nieprzerwanie prowadzona edukacja dzieci i dorosłych pozwoli na wyrobienie w społeczeństwie nawyku dbania o otoczenie i stanie się naszą codziennością.