Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

„Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła strategię w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Po przyjęciu będzie jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

W systemie dokumentów strategicznych „Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła doprecyzowanie i operacjonalizację „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Cel główny dokumentu, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został przeniesiony wprost z Strategii. Cele szczegółowe „Polityki ekologicznej państwa 2030” zostały określone w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Zgłoszenia ewentualnych uwag można dokonać do 30 września 2018 r. za pośrednictwem formularza internetowego lub przesyłając uwagi do Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do 27 września 2018 r.

Czytaj więcej

Skomentuj