Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

„Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła strategię w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Po przyjęciu będzie jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

W systemie dokumentów strategicznych „Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła doprecyzowanie i operacjonalizację „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Cel główny dokumentu, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został przeniesiony wprost z Strategii. Cele szczegółowe „Polityki ekologicznej państwa 2030” zostały określone w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Zgłoszenia ewentualnych uwag można dokonać do 30 września 2018 r. za pośrednictwem formularza internetowego lub przesyłając uwagi do Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do 27 września 2018 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj