Do mieszkańców Częstochowy trafi 40 tysięcy ulotek z informacją o zagrożeniu azbestem i obowiązkach inwentaryzacji jaki – zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem – spoczywa na osobach fizycznych. Ulotki będą wręczane przez gońców Urzędu Miasta wraz z informacją o podatku od nieruchomości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192 poz. 1876) również na osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami nałożono obowiązek dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (w budynkach, budowlach, instalacjach, urządzeniach, zdeponowanych na terenach otwartych itp.) oraz przedkładania corocznie prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia każdego roku: informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Wzory tych informacji dostępne na stronie internetowej: www.czestochowa.pl. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kto wykorzystuje substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo ww. informacji podlega karze grzywny. Przekazane do gminy informacje będą stanowić bazę do sporządzenia „Planu usuwania azbestu z terenu Częstochowy”.

Urzednicy przypominają również, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie Gminy Częstochowa, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w roku złożenia wniosku.

Dofinansowaniu będą podlegać koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Warunki uzyskania i wielkość dofinansowania określa regulamin przyjmowany corocznie przez Radę Miasta.

Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania z tego tytułu, muszą złożyć wniosek do Urzędu Miasta Częstochowy.

źródło: czestochowa.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj