Podpisano już w Polsce kilka dużych umów na dofinansowanie gospodarki wodno–ściekowej w ramach POIiŚ. Projekty te ubiegały się o unijne wsparcie niejako z pozycji uprzywilejowanej, z tzw. listy indykatywnej. Wodociągi Białostockie są pierwszym beneficjentem, który podpisał umowę na unijne dofinansowanie tak dużego projektu wyłonionego na drodze konkursowej.

Budowy, rozbudowy i modernizacji wymaga zarówno sieć wodociągowa jak i ściekowa oraz deszczowa w 300-tysięcznym Białymstoku. Koszt całego przedsięwzięcia w tak dużym mieście przekracza 175 mln zł, ale z tego ponad 96 mln zł pokryte zostanie z unijnego Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po pozytywnym przejściu rygorystycznych ocen formalnych i merytorycznych oraz uzyskaniu wysokiej oceny u niezależnych ekspertów Inicjatywy JASPERS, 8 września br., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków".

Tak kompleksowa inwestycja obejmie kilkanaście dużych kontraktów na roboty budowlane i usługi. Jest to kontynuacja działań zmierzających do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Białymstoku, współfinansowanych wcześniej z przedakcesyjnego funduszu ISPA. Prace budowlane zakończą się w  2011 roku.

Dzięki tym inwestycjom, wszyscy mieszkańcy aglomeracji uzyskają dostęp do systemu oczyszczania ścieków. Oznacza to m.in., że wszystkie zanieczyszczenia będą mogły teraz trafiać do oczyszczalni, zamiast, przez nieszczelne szamba i kanalizację, zasilać wody powierzchniowe w zlewni Narwi. W efekcie, poprawi się jakość środowiska naturalnego miasta Białystok i sąsiadujących gmin, stanowiących obszary o cennych walorach przyrodniczych, uzdrowiskowych oraz rekreacyjnych.

Całe przedsięwzięcie wpisuje się w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i jest krokiem ku wypełnieniu polskich zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego.

Ze strony NFOŚiGW, umowę o dofinansowanie podpisała pani Małgorzata Skucha, Zastępca Prezesa Zarządu oraz pani Barbara Wiśniewska, Główna Księgowa. Beneficjenta reprezentowali panowie Roman Wilk oraz Zdzisław Daniszewski – Prezes i Wiceprezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Jak w przypadku każdej inwestycji, której dofinansowanie ma przekroczyć 25 mln zł, również ta umowa została jeszcze przesłana do Brukseli, gdzie musi otrzymać końcową akceptację Komisji Europejskiej.

Tylko na wrzesień br. NFOŚiGW zaplanował podpisanie kolejnych 3 umów z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, wyłonionych w procedurze konkursowej w ramach POIiŚ – w Zielonej Górze, Goleniowie i Wałczu, na łączną kwotę dofinansowania sięgającą blisko 140 mln zł. Umowy na dofinansowanie kilku podobnych projektów konkursowych na łączną kwotę kilkuset milionów złotych  zostaną podpisane przez NFOŚiGW do końca roku.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj