1 / 3

Podczas poniedziałkowej konferencji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podsumował wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Infrastruktura i Środowisko.

Hanna Grunt, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu podkreśliła, że środki unijne w ramach tych dwóch programów zostały wydane w sposób bardzo dobry, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska w Wielkopolsce.

W ramach Priorytety III WRPO 2007-2013, którego Instytucją Pośredniczącą  jest  WFOŚiGW w Poznaniu,  zawarto 232 umowy na dofinansowanie projektów w kwocie  całkowitej  blisko 1 mld 280 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 734 mln zł. Najwięcej projektów, bo aż 74, dotyczyło infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku oraz gospodarki wodno-ściekowej –  tu projektów było 59.

WFOŚiGW w Poznaniu  jest również Instytucją Wdrażającą dla projektów w ramach Działań 1.1 i 2.1 POIiŚ 2007-2013, czyli projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM  oraz z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, w tym kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W Wielkopolsce WFOŚiGW w Poznaniu w pierwszej grupie podpisał umowy na 22 projekty o wartości  655,4 mln zł, w tym wysokość dofinansowania wyniosła  312,5 mln zł. Do drugiej grupy należą 3 projekty w kwocie całkowitej  193,9 zł i z dofinansowaniem 80,3 mln zł.

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu przedstawiła również przykładowe inwestycje, które powstały dzięki unijnym środkom.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj