24 kwietnia Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął ustawę o bateriach i akumulatorach. Celem ustawy jest zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko przez zmniejszenie w nich ilości substancji niebezpiecznych.

Nowe przepisy regulują także kwestie właściwego zbierania odpadów tego rodzaju oraz ich recykling.

Ustawa stanowi transpozycję do polskiego prawa wymagań dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG.

Zgodnie z ustawą obowiązkiem wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory jest zorganizowanie i sfinansowanie systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Natomiast w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory przenośne – dodatkowo osiągnięcie wymaganego poziomu zbierania. Obowiązki te mogą być realizowane przez niego samodzielnie albo za pośrednictwem innych podmiotów, na podstawie zawartej umowy. Jednak odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków, pomimo tego, że ich wykonanie zostało przekazane innym podmiotom, spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory.

Jednym z podstawowych wymagań zawartych w ustawie jest konieczność uzyskania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory przenośne odpowiednich poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, których wysokość została określona w dyrektywie 2006/66/WE. Poziomy te do roku 2012 i 2016 powinny wynieść odpowiednio 25% i 45% w stosunku do masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych.

W przypadku nieosiagnięcia wymaganych poziomów zbierania, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapłacenia tzw. opłaty produktowej , której stawka wynosi od 0.80 zł do 12 zł za kilogram. Podstawę obliczenia wysokości tej opłaty stanowiłaby masa wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych. Opłata ta będzie przeznaczona na zadania związane z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych realizowanych przez marszałków województw.

Ustawa wprowadza również obowiązek, zgodnie z którym sklepy o powierzchni ponad 25 mkw., które sprzedają baterie i akumulatory przenośne będą musiały nieodpłatnie przyjmować odpady z nich powstałe od klientów. Takie samo zadanie będą miały hurtownie oraz punkty serwisowe.

Ponadto do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska będzie należało prowadzenie rejestru przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w terminach określonych w ustawie.

Zobacz tekst ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/ustawy/1451_u.htm

źródło: mos.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj