Ruszyły konsultacje publiczne projektu VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK). Wszyscy zainteresowani, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie od 22 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

Konieczność aktualizacji KPOŚK wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (lub wynikającą z umowy partnerstwa). Biorąc pod uwagę spójność dokumentów planistycznych, wszystkie planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane do 2027 r., to znaczy do zakończenia kolejnego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami. Projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Uwagi do 14 stycznia

W przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK należy je przekazywać na właściwym formularzu dostępnym na stronie konsultacji. W celu usprawnienia procesu analizy uwag, formularz powinien zostać uzupełniony jedynie w komórkach, dla których dane są modyfikowane. Komórki takie powinny zostać oznaczone poprzez wypełnienie kolorem żółtym. Uzasadnienie do przedstawionych uwag należy zamieścić w kolumnie nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres[email protected] w dwóch formach:

  • skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną,
  • tożsamego dokumentu w wersji edytowalnej.

Termin składania uwag upływa 14 stycznia 2022 r.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących uzupełniania formularza wraz z odpowiedziami.

VIAKPOŚK – FAQ 2.1.1

Niestety nie na wszystkie pytania można udzielić standardowych odpowiedzi, dlatego ministerstwo zapewnia również wsparcie telefoniczne. W przypadku pytań lub wątpliwości można się skontaktować bezpośrednio z Ministerstwem Infrastruktury oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

  • Pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966 telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury),
  • Pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229 (telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej).

Czytaj więcej

Skomentuj