Kolejne tony szkodliwego azbestu znikną z dachów budynków w Gorzowie Wielkopolskim. Samorząd dostał na to pieniądze z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał dodatkowe środki na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2017”.  Dofinansowaniem objęte są koszty demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Problem znany nie od dziś

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 marca 2003 r., a całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.

W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Wskazano w nim, że do końca 2032 r.  dopuszcza się wykorzystywanie  azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach. Użytkownicy i właściciele nieruchomości mają obowiązek udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc występowania tych wyrobów wraz z oceną ich stanu. Uzyskane informacje muszą być przekazane marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Tony usuniętego azbestu

Wg danych z września 2016 r. na terenie Gorzowa znajdowało się 2 001,37 ton azbestu w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, w gospodarstwach rolnych, rodzinnych ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej, jak również azbestu zmagazynowanego na posesjach. W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016” pozbyto się 93,27 ton wyrobów zawierających azbest. Na jego realizację w 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał prawie 60,5 tys. zł. Wnioski na dofinansowanie w 2018 r. należy złożyć do końca 2017 r.

Czytaj więcej

Skomentuj