W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Projekt ustawy stanowi wdrożenie rozwiązań zawartych w dyrektywie 2009/30/WE, zmieniającej dyrektywę 98/70/WE, odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym, oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej, a także uchylającą dyrektywę 93/12/EWG, która weszła w życie w pierwszej połowie 2009 r. Dyrektywa pozwala na dodawanie większej niż dotychczas ilości biokomponentów do paliw ciekłych, wprowadzając wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych o zawartości bioetanolu do 10% (tzw. paliwo E10) oraz dla oleju napędowego o zawartości estru metylowego do 7% (tzw. paliwo B7).

Długa droga prac legislacyjnych

Zgodnie z obecnie obowiązującym modelem prac legislacyjnych, właściwy minister zobowiązany jest do opracowania projektu założeń ustawy wraz z oceną skutków regulacji. Projekt podlega uzgodnieniom wewnątrzresortowym i zewnątrzresortowym, a także konsultacjom społecznym. Następnie jest rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów, po czym kieruje się go pod obrady Rady Ministrów. Założenia projektu ustawy przyjęte przez Radę Ministrów przekazywane są do Rządowego Centrum Legislacji, które przygotowuje projekt ustawy. Warto zaznaczyć, iż minister gospodarki uzyskał zgodę prezesa Rady Ministrów na opracowanie i wniesienie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych pod obrady Rady Ministrów, po uprzednim przedłożeniu uzgodnionego projektu założeń projektu ustawy i jego przyjęciu przez ten organ.

Przedmiotowy projekt założeń 21 grudnia 2009 r. został przedłożony do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Decyzją Komitetu powołano zespół roboczy w składzie: sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, prezes Rządowego Centrum Legislacji, minister sprawiedliwości oraz minister finansów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących przedłożonego przez Ministra Gospodarki projektu założeń. Prace grupy zajęły więcej czasu niż zakładano z uwagi na złożoność kwestii uzgadnianych z Ministerstwem Finansów i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W najbliższych dniach projekt założeń zostanie ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, a po przyjęciu zostanie niezwłocznie przedłożony do rozpatrzenia Radzie Ministrów.

Wymagająca dyrektywa

Należy podkreślić, iż w świetle obowiązującej normy EN 590:2009 Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań, B7 jest paliwem normatywnym. Cały czas trwają prace nad opracowaniem europejskiej normy dla E10. Ze względu na konieczność implementacji przepisów dyrektywy 2009/30/WE do końca 2010 r., do polskiego porządku prawnego musi zostać wprowadzona możliwość stosowania benzyn z 10-procentową zawartością bioetanolu. Mając to na uwadze, dopiero po opracowaniu polskiej normy dla E10 zostanie na jej podstawie wydane rozporządzenie określające wymagania jakościowe dla tego paliwa.

Warto podkreślić, iż część państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadziło B7 już na długo przed wejściem w życie dyrektywy 2009/30/WE. We Francji uczyniono to 1 stycznia 2008 r., w Austrii od lutego 2009 r., a we Włoszech od września 2009 r. W Niemczech również na długo przed przyjęciem dyrektywy 2009/30/WE stacje benzynowe oferowały B7 jako paliwo standardowe. Brakuje jakichkolwiek doniesień dot. szkodliwego wpływu oleju napędowego B7 na silniki poruszających się tam pojazdów. W opinii ekspertów różnica pomiędzy B5 i B7 jest symboliczna i nie ma wpływu na zmianę jakości paliwa i tym samym na pracę silników. Warto jeszcze raz podkreślić, iż zwiększenie udziału estrów w oleju napędowym do 7% zostało zaaprobowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w przyjętej normie EN 590:2009, która dziś daje podstawy do wprowadzenia paliwa B7 jako paliwa normatywnego dla pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym.

Należy szczególnie podkreślić, iż zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach ciekłych, czyli wprowadzenie paliw E10 oraz B7 z pewnością ułatwi wywiązanie się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

dr Henryk Majchrzak, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj