Miasto Poznań przygotowało standardy, których celem jest dbałość o ptaki i nietoperze. Wytyczne mają pomóc zachować siedliska gatunków objętych ochroną prawną, a także zapobiec uśmiercaniu zwierząt w trakcie prowadzonych prac remontowo-budowlanych.

Aby ocalić ptaki i nietoperze oraz wyremontować budynek, wystarczy dobrze zaplanować prace. Przy planowaniu, projektowaniu i budowie budynków na terenie Poznania miejskie jednostki organizacyjne, biura i wydziały urzędu miasta oraz podmioty działające na ich zlecenie zobowiązane są do stosowania nowych standardów.

Ptaki w szczelinach budynków

Prace termomodernizacyjne i remontowe mogą przyczynić się do niszczenia populacji ptaków (zwłaszcza bardzo pożytecznych w mieście jerzyków). Podczas takich robót zamurowywane są szczeliny, służące jako miejsca lęgowe. Rusztowania utrudniają wlot ptaków do gniazd, co uniemożliwia karmienie piskląt. W efekcie giną zarówno młode, jak i dorosłe osobniki. Zagrożone są też nietoperze, które również zajmują szczeliny na elewacjach. Po zakończeniu prac zwierzęta, które wcześniej zamieszkiwały obiekt, najczęściej nie mają możliwości jego ponownego zasiedlenia.

Standardy postępowania w przypadku remontów i termomodernizacji

Miasto Poznań opracowało szczegółowe standardy postępowania w przypadku remontów i termomodernizacji. Mają one stanowić wsparcie podczas planowania i realizacji prac. Dzięki dokładnym wytycznym inwestor zdobywa wiedzę na temat tego, jak pogodzić roboty z zachowaniem istniejących siedlisk.

W zarządzeniu znajdziemy m.in. zapisy o konieczności przeprowadzenia przed rozpoczęciem prac szczegółowej ekspertyzy i inwentaryzacji. Musi być ona poprzedzona wstępnym rozpoznaniem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk na terenie obiektu. Badania powinny być zlecone specjalistom – ornitologom i chiropterologom.

Standardy informują, jakie działania zapobiegawcze, łagodzące i kompensacyjne należy podjąć, aby zapobiec utracie miejsc lęgowych oraz schronień ptaków i nietoperzy. Na liście znajdują się także informacje o konieczności montowania budek lęgowych, które zastąpią zamurowane szczeliny (w sytuacjach gdy nie można pozostawić dotychczasowych schronień); konieczności planowania prac przed lub po okresie lęgowym oraz wiele innych.

Nowe standardy prac mają zapewnić ochronę m.in. nietoperzom oraz jerzykom

Standardy obowiązkowe

Przy planowaniu, projektowaniu i budowie budynków na terenie Poznania miejskie jednostki organizacyjne, biura i wydziały urzędu miasta oraz podmioty działające na ich zlecenie zobowiązane są do stosowania nowych standardów. Miasto Poznań zamierza też propagować wytyczne wśród inwestorów – w szczególności zarządców i wspólnot mieszkaniowych oraz wykonawców prac budowlanych.

Wprowadzenie w życie standardów ochrony ptaków i nietoperzy pozwoli uporządkować zasady dotyczące utrzymania i odtwarzania siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową, a tym samym poprawić warunki ich bytowania w miejskiej przestrzeni. Zarządzenie prezydenta to wynik przemyślanej strategii. O właściwe zabezpieczenie gatunków prawnie chronionych Miasto Poznań dba od lat, m.in. prowadząc szeroko zakrojone akcje edukacyjne.

Czytaj więcej

Skomentuj