22 lipca w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę syfonu, stanowiącego ostatni element układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.

W postępowaniu przetargowym wybrano Wykonawcę, który złożył najniższą ofertę cenową. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy:
– Przedsiębiorstwo Robót Górniczych “METRO” Sp. z o.o. (lider konsorcjum),
– HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,
– HYDROBUDOWA 9 S.A.,
– INFRA S.A.

Realizacja inwestycji będzie stanowiła II etap budowy układu przesyłowego, który będzie obejmował wykonanie obiektów Zakładu Farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska oraz kolektorów prawobrzeżnych.
Zakres robót na prawym brzegu rzeki obejmuje budowę m.in.:

– kolektorów ogólnospławnych o łącznej długości ok. 300 m wykonanych w technologii bezwykopowej;
– podziemnej komory zasuw o kubaturze ok. 800 m3;
– obudowy tunelowej z tubingów żelbetowych o długości 1370 m (ok.10 m pod dnem Wisły) dla poprowadzenia przewodów syfonu;
– szybów: startowego i odbiorczego dla tarczy zmechanizowanej TBM;
– komory wejściowej i wyjściowej z komorą rozprężną syfonu przez adaptacje szybów startowego i odbiorczego;

Na lewym brzegu Wisły wybudowane zostaną m.in.:
– budynek krat (kubatura ok. 19 tys. m3, przepustowość: przepływ max pogody bezdeszczowej Q=4,2 m3/s, przepływ max w czasie deszczu Q=25,0 m3/s) wraz z obiektami towarzyszącymi;
– pompownia „Farysa” (przepustowość: przepływ max pogody bezdeszczowej Q=6 l/s, przepływ max w czasie deszczu Q=390 l/s);

Wartość kontraktu wynosi 176.620.654,15 złotych z VAT. Według podpisanej umowy, prace budowlane zakończą się do 31 grudnia 2011 r.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Wykonanie układu przesyłowego oraz rozbudowa i modernizacja Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Czajka” umożliwi oczyszczanie ścieków z centralnej i północnej części Warszawy oraz sąsiadujących gmin. Dzięki realizacji przedsięwzięcia przepustowość oczyszczalni wzrośnie niemal dwukrotnie, a wszystkie ścieki powstające w mieście będą oczyszczone.

źródło: www.mpwik.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj