Na posiedzeniu 12 stycznia 2011 r. Senat przyjął bez poprawek uchwalone przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Obecnie znowelizowane akty prawne czekają na podpis prezydenta i po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia zaczną obowiązywać.

W związku z problemami w zakresie prowadzenia właściwej eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na terenach leśnych, w I kwartale 2010 r. z inicjatywy rządowej rozpoczęły się prace legislacyjne mające na celu zredukowanie zagrożeń w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, powodowanych przez przewracające się drzewa. W pracach legislacyjnych aktywnie uczestniczyło środowisko energetyków, reprezentowane m.in. przez przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, operatora systemu przesyłowego, PTPiREE oraz delegatów Lasów Państwowych. W efekcie znowelizowano ustawy o lasach oraz o ochronie przyrody.

Służebność przesyłu

Zmieniona ustawa o lasach daje przedsiębiorstwom energetycznym prawo dostępu do swoich urządzeń na potrzeby usunięcia awarii, dokonania przeglądu i ewentualnego remontu. W celu zagwarantowania tych praw ustawodawca zapewnia możliwość ustanowienia służebności przesyłu na gruntach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. Podmiot, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, będzie zobowiązany do usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu tych urządzeń.

Służebności przesyłu ustanowione na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego na mocy niniejszej ustawy będą objęte szczególną regulacją. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności ma odpowiadać wartości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od tej części nieruchomości, z której korzystanie zostanie ograniczone w związku z ustanowieniem służebności przesyłu.

W związku z dotychczasowymi wątpliwościami dotyczącymi uprawnień do obciążania prawem służebności gruntów Skarbu Państwa, znowelizowana ustawa jednoznacznie wskazuje, iż decyzję w tym zakresie będzie podejmował właściwy miejscowo nadleśniczy za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Dopełnieniem intencji ustawodawcy mających na celu zredukowanie zagrożeń w dostawach energii elektrycznej jest nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zmieniona ustawa umożliwi właścicielom urządzeń przesyłowych wystąpienie z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Likwidacja takich okazów będzie oczywiście wiązać się z odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a wysokość tego wynagrodzenia zostanie określona w drodze umowy. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia, wysokość odszkodowania ustali organ, który wydał zgodę na usunięcie drzew.

Będzie mniej awarii sieci

Należy mieć nadzieję, że znowelizowane ustawy o lasach oraz o ochronie przyrody w znaczący sposób przyczynią się do zredukowania ilości oraz skutków awarii sieci elektroenergetycznych na terenach leśnych. Jednocześnie znowelizowane akty prawne są przykładem konstruktywnej współpracy energetyków i leśników, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, a tym samym całego państwa.

źródło: dr Henryk Majchrzak, prezes PSE Operator

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj