Rachunki za gaz dla gospodarstw domowych i niektórych podmiotów użyteczności publicznej, np. szpitali nie wzrosną w br., a dla części odbiorców spadną z powodu ustalenia ceny maksymalnej na poziomie taryfy przedsiębiorstwa o największym udziale rynkowym – zakłada projekt MAP związany z sytuacją na rynku gazu.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, będzie miał on “wymierny pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną milionów polskich rodzin”.

Zaznaczono, że rachunki za paliwa gazowe tych odbiorców nie wzrosną w 2022 r., a dla części „ulegną obniżeniu w związku z ustaleniem ceny maksymalnej na poziomie taryfy przedsiębiorstwa o największym udziale rynkowym”. Dodano, że w kolejnych latach rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych “nie będą powiększane o faktyczne koszty zakupu paliwa gazowego na ich potrzeby przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem paliwem gazowym, które nie zostały pokryte w taryfach obowiązujących w 2022 r.”.

Według MAP, projekt wpłynie pozytywnie na koszty ponoszone przez społeczeństwo związane z korzystaniem z usług użyteczności publicznej.

Ceny bez hamulców

Jak podano, w drugiej połowie 2021 r. doszło do bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego na rynku hurtowym Unii Europejskiej. “Notowania gazu ziemnego w grudniu 2021 r. na giełdach unijnych były wielokrotnie wyższe niż ceny gazu ziemnego w analogicznym okresie 2020 r. Powyższa sytuacja generuje znaczące koszty dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz podmiotów z sektora użyteczności publicznej, które ze względu na pełnione przez siebie funkcje często nie są w stanie samodzielnie pozyskać środków finansowych na zapłatę istotnie wyższych rachunków za gaz ziemny” – napisano.

Autorzy projektu wskazują, że nadzwyczajnie wysokie ceny pozyskania gazu ziemnego przy równoległej ochronie niektórych kategorii odbiorców przed radykalnym wzrostem cen gazu ziemnego generują ryzyko istotnego pogorszenia się kondycji finansowej sprzedawców gazu. Wskazano na konieczność podjęcia kolejnych działań w celu m.in. ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu jego cen. Chodzi o ochronę “odbiorców w gospodarstwach domowych oraz niektórych odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy jednoczesnym wprowadzeniu rekompensat dla sprzedawców gazu prowadzących sprzedaży do odbiorców taryfowych”.

Z projektu wynika, że z proponowanych rozwiązań może skorzystać np. ok. 7 mln gospodarstw domowych, maksymalnie 40 tys. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Koszt to 10 mld zł

Natomiast koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 10 mld zł – wynika z projektu ustawy.

W Ocenie Skutków Regulacji zwrócono uwagę, że projektowane rozwiązania zakładają rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r. o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej – m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie; wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych; potwierdzenie i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Jak podano, koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 10 mld zł. W uzasadnieniu podano, że rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, do którego w roku 2022 zostaną przekazane: 40 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj