Zacieśnianie współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii służy proekologicznym zmianom w gospodarce krajów OBWE – mówił wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki podczas wiedeńskiego Forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki uczestniczył w poniedziałek w wiedeńskim Forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Kierunki rozwoju dla państw OBWE

Jak przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, głównym celem konferencji było uzgodnienie kierunków rozwoju dla państw OBWE, które po ich opracowaniu w formie decyzji, zostaną przyjęte przez organizację podczas polskiej prezydencji w 2022 roku. Dotyczą one przede wszystkim wspierania trwałej odbudowy gospodarek po pandemii Covid-19 i wzrostu gospodarczego, poprzez promowanie inwestycji, dobrego zarządzania i walki z korupcją, ułatwień w handlu i transporcie, przedsiębiorczości i rozwoju biznesu.

Kolejny priorytet, który szczególnie podkreślał podczas wystąpienia wiceminister Golecki, to wzmacnianie rozwoju kapitału ludzkiego, jako sposobu stymulowania zatrudnienia, konkurencyjności i aktywizacji społecznej. “Dostrzegamy kluczową rolę podstawowych polityk strukturalnych, które zapewniają optymalną alokację czynników produkcji, wspierają konkurencję na rynkach i dostęp do kapitału, podnoszą kwalifikacje pracowników, a także tworzą odpowiednie warunki do prowadzenia firm, wspierając procesy cyfryzacji” – mówił wiceminister.

Promocja innowacji cyfrowych i technologicznych

Podczas rozmów w Wiedniu poruszano także kwestię promocji innowacji cyfrowych i technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. “Zacieśnianie współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii służy proekologicznym zmianom w gospodarce krajów OBWE” – zauważył wiceminister. “Należy jednak pamiętać, że konkretne zalecenia powinny wynikać ze specyficznych warunków krajowych i doświadczeń pandemicznych. Dzięki takiej elastyczności polityki będziemy w stanie reagować na zmieniające się warunki i zapewnić stabilizację dla dalszego rozwoju” – dodał.

Wymiar ekonomiczno-środowiskowy był przedmiotem szczególnej uwagi Goleckiego również podczas rozmów bilateralnych z Florianem Frauscherem, szefem sekcji ds. lokalizacji przedsiębiorstw, innowacji i internacjonalizacji z ministerstwa cyfryzacji i biznesu Republiki Austrii. “Austria jest ważnym partnerem handlowym Polski i – co warto podkreślić – ma bardzo duży potencjał inwestycyjny” – podkreślił Golecki.

Strategia Produktywności 2030

Wiceminister spotkał się również w Wiedniu z Karlheinzem Kopfem, sekretarzem generalnym Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej, by poruszyć podczas rozmowy m.in. temat Strategii Produktywności 2030.

Wyjaśniał, że w Strategii zaprojektowano działania nakierowane na stworzenie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych technologiach cyfrowych. “Chcemy pomóc przedsiębiorcom w przesuwaniu się w górę łańcuchów produkcji” – zaznaczył. Dodał, że drogą do tego jest przejście do bardziej zaawansowanych zadań i wytwarzanie bardziej złożonych produktów. “Firmy, które korzystają z możliwości, jakie daje im cyfryzacja produkcji, uzyskują wymierne korzyści ekonomiczne. Dlatego chcemy wspierać przedsiębiorców w tej transformacji” – przekonywał. “Za sprawą Strategii Produktywności przedsiębiorcy zyskają bezpośrednie wsparcie finansowe w transformacji cyfrowej, np. przy zakupie robotów lub szkoleniu pracowników, ale także skorzystają z rozwijającego się ekosystemu, obejmującego, m. in. edukację cyfrową, dostęp do danych, działalność klastrów przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu” – powiedział Golecki, który jest odpowiedzialny za wdrożenie Strategii.

Forum Ekonomiczno-Środowiskowe, według MRiT, to najważniejsze wydarzenie II wymiaru bezpieczeństwa OBWE. Spotkanie w Wiedniu poświęcone było głównie aspektom związanym z wymiarem gospodarczym odbudowy post-pandemicznej i zagadnieniom dotyczącym handlu, transportu, inwestycji i wsparcia finansowego, a także kwestiom o charakterze gospodarczym, mających związek z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID. Druga konferencja w ramach Forum odbędzie się w maju w Łodzi i poświęcona będzie w głównej mierze kwestiom środowiskowym, technologicznym oraz transformacji energetycznej, a trzecia, podsumowująca, w Pradze we wrześniu br.

Czytaj więcej

Skomentuj