Dobiega końca wspólna inicjatywa podjęta przez Służbę Więzienną z okręgu krakowskiego oraz Tatrzański Park Narodowy. W jej ramach więźniowie przepracowali nieodpłatnie ponad 2 tysiące godzin na rzecz TPN.

Oprócz wykonania prac społecznie użytecznych, jego równorzędnym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej tej specyficznej grupy odbiorców i zwrócenie uwagi na problematykę ochrony środowiska naturalnego.

Współpraca z Tatrzańskim Parkiem Narodowym rozpoczęła się w czerwcu bieżącego roku inicjatywą o charakterze pilotażowym, w ramach której grupa więźniów z nowosądeckiego zakładu karnego wykonywała prace porządkowe na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W sierpniu i wrześniu skonkretyzowano obszar działań, podpisano porozumienia pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie i Zakładem Karnym w Nowym Sączu. 

Bezpośrednio do całego projektu, czyli do zatrudnienia na rzecz TPN skierowano trzydziestu więźniów z  Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Do tej pory grupa ta wykonywała prace w rejonie Morskiego Oka, Łysej Polany, Gąsienicowej, Kuźnic i Kościeliska. Oprócz zadań typowo porządkowych, więźniowie zajmowali się udrażnianiem rowów odwadniających, likwidacją dzikich wysypisk i pozostałości nieczynnej infrastruktury na terenie parku. Wykonywali też przecinkę kosówek na szlakach dostępnych dla turystów. Wszystko odbywało się do tej pory w ścisłęj współpracy z pracownikami TPN. Prace zakończą się prawdopodobnie w tym tygodniu. 

Jednak organizacja zatrudnienia to nie wszystko. Osadzeni uczestniczą w szerszym przedsięwzięciu – programie ukierunkowanym na podnoszenie świadomości ekologicznej, który wpisuje się w podejmowane przez różne instytucje działania proekologiczne w całym społeczeństwie. Jego szczególny charakter polega na dostosowaniu przekazu i propozycji do specyficznej grupy odbiorców – osób przebywających w izolacji penitencjarnej i wpisuje się w ogólny cel wykonania kary. W ramach tych działań więzienia angażują osadzonych do likwidacji dzikich wysypisk śmieci, udziału w programach edukacyjnych i akcjach społecznych. Więźniowie są też kierowani do prac na terenie składowisk odpadów i zakładów komunalnych. W niektórych jednostkach penitencjarnych dokonuje się segregacji odpadów już w celach mieszkalnych. 

Skazani wykonują prace na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego zgodnie zatwierdzonym wcześniej harmonogramem. Wszystko odbywa się pod nadzorem techniczno-organizacyjnym pracowników Parku oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej. Czas pracy więźniów nie przkracza w jednym dniu 8 godzin. W przedsięwzięciu uczestniczą tylko więźniowie, którzy na co dzień mogą być zatrudnieni poza murami zakładu karnego w tzw. systemie bez konwojenta.

–  Po pierwszych wizytach więźniów kilka tygodni temu wspólnie z dyrekcją Zakładu Karnego uznaliśmy, że współpraca układa się dobrze i z korzyścią dla obydwu instytucji i że warto ją kontynuować – oświadczył dr Paweł Skawiński, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

źródło: sw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj