Pierwszych 11 samorządów podpisało porozumienie w sprawie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Pozostali partnerzy przedsięwzięcia zapowiedzieli podpisanie dokumentu w kolejnych dwóch terminach: 28 maja i 1 czerwca.

Olsztyński projekt wkracza w decydująca fazę, w której wymagane jest zdecydowane działanie wszystkich partnerów. Jedenaście samorządów właśnie podpisało porozumienie o przystąpieniu do spółki, której głównym celem jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami na terenie kilkudziesięciu gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

Do realizacji projektu stolica regionu zaprosiła 39 samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie przewiduje wyposażenie wspólnej spółki w majątek, uzyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości 55,5% kosztów całkowitych z przeznaczeniem na wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jak powiedział Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna, na bazie tej inwestycji powstanie regionalny system zagospodarowania odpadów, który pozwoli spełnić obowiązki nałożone przez przepisy prawa wspólnotowego. Inne alternatywy dla tego rozwiązania są znacznie mniej efektywne i pociągają za sobą zaangażowanie własnych środków finansowych. 
   
Na przełomie stycznia i lutego tego roku, w wyniku aktualizacji listy projektów, olsztyńskie przedsięwzięcie zostało umieszczone na liście indykatywnej projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ponownie. Oznacza to, że jest to deklaracja realizacji przedsięwzięcia pod warunkiem przejścia przez ocenę formalną i merytoryczną, i wiąże się z zarezerwowaniem środków finansowych w budżecie. Celem aktualizacji był przegląd stanu przygotowań projektów. Jeżeli beneficjenci nie dotrzymują terminów związanych z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji, ich projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe. Konsekwencją takiego działania jest konieczność podpisania przez beneficjenta tzw. pre-umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, która stanowić będzie zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu indywidualnego do realizacji. Pre-umowa powinna zostać podpisana najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od chwili opublikowania listy projektów indywidualnych. W tym przypadku jest to termin do 23 sierpnia.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
1.    Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
2.    Szacunkowy koszt całkowity: 521 603 000 zł, w tym 13% stanowić będą wkłady własne gmin, 31,5% stanowić będzie pożyczka ze środków NFOŚiGW, oraz 55,5% – środki Funduszu Spójności.
Zakładany procent dofinansowania: 55,5 % – dysponentem środków będzie ZGOK Sp. z o.o., jako Beneficjent.

W zakładzie wybudowane zostaną: magazyn odpadów niebezpiecznych, instalacja do kruszenia odpadów budowlanych, instalacja do demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kompostowania odpadów zielonych, a także punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj