Prezydent Torunia ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Konkurs został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku. O dotację wnioskowało sześć podmiotów. Miasto udzieliło łącznego wsparcia w wysokości 41.636 zł. Najwyższą dotację – 15.000 zł otrzymało Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" na Edukację ekologiczną w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Toruniu. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń – Koło Rudak przyznano dotację w wysokości 14.422 zł m.in. na wydanie dwóch kolejnych Informatorów Przyrodniczych. Gmina dofinansuje także publikację folderu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pn. "Parki miejskie i podworskie Torunia". Przyznane dotacje zostaną sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gdzie znaleźć informację o wynikach?
Wyniki konkursu umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale "Sprawozdania". Zostały także zawarte w serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia. Zestawienie zawiera informację dotyczącą ofert złożonych na konkurs w terminie do 18 grudnia 2006 r. wraz z danymi na temat organizacji pozarządowych, które złożyły oferty, nazwy realizowanych przez nie zadań, całkowitej wartości zadania, kwoty wnioskowanej oraz przyznanej dotacji.


Źródło: www.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj