Przedsięwzięcie objęło budowę kanalizacji sanitarnej w dziewięciu dzielnicach miasta oraz w 22 miejscowościach sąsiednich gmin, a także budowę magistrali wodociągowej „Południe”, kolektora ściekowego „K” oraz ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody – Grotowice.

Wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 265 mln zł (w tym koszty kwalifikowane 228 mln zł), 65% kosztów kwalifikowanych stanowi Fundusz Spójności, co stanowi kwotę 148 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie preferencyjna pożyczka udzielona przez WFOŚiGW na kwotę 73 mln zł, w tym dla Opola 41 mln zł.

Realizacja Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” pozwoliła na rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody – Grotowice. W ramach tego zadania wybudowano zbiorniki wyrównawcze wody, pompownie II stopnia,  komorę zasuw,  rurociągi wody, zagospodarowano teren oraz wybudowano drogę dojazdową do SUW.

Unisoft 300 x 250

Aby zapewnić większą niezawodność dostarczania wody do lewobrzeżnej części miasta Opola w południowo – zachodniej części miasta została wybudowana magistrala wodociągowa Południe. Dotychczasowy system był mało elastyczny i często dochodziło do przerw w dostawie wody na zachodni brzeg miasta. Całkowita długość to 14,4 km. Mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, stan techniczny i dalszy rozwój miasta, podjęto decyzję o modernizacji i przebudowaniu kolektora ogólnospławnego w ul. Szpitalnej, Katedralnej i Nadbrzeżnej.

Innym ważnym zadaniem była modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej. Polegała ona na zastąpieniu istniejącej tradycyjnej pompowni nowoczesnymi tłoczniami, modernizacji też podlegał istniejący budynek. Ścieki z tłoczni tłoczone są nowo wybudowanym rurociągiem DN 600 do komory w ul. Sosnkowskiego i dalej do oczyszczalni ścieków w Opolu.

źródło: um.opole.pl
fot. archiwum UM w Opolu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj