Przedsięwzięcie objęło budowę kanalizacji sanitarnej w dziewięciu dzielnicach miasta oraz w 22 miejscowościach sąsiednich gmin, a także budowę magistrali wodociągowej „Południe”, kolektora ściekowego „K” oraz ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody – Grotowice.

Wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 265 mln zł (w tym koszty kwalifikowane 228 mln zł), 65% kosztów kwalifikowanych stanowi Fundusz Spójności, co stanowi kwotę 148 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie preferencyjna pożyczka udzielona przez WFOŚiGW na kwotę 73 mln zł, w tym dla Opola 41 mln zł.

Realizacja Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” pozwoliła na rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody – Grotowice. W ramach tego zadania wybudowano zbiorniki wyrównawcze wody, pompownie II stopnia,  komorę zasuw,  rurociągi wody, zagospodarowano teren oraz wybudowano drogę dojazdową do SUW.

Aby zapewnić większą niezawodność dostarczania wody do lewobrzeżnej części miasta Opola w południowo – zachodniej części miasta została wybudowana magistrala wodociągowa Południe. Dotychczasowy system był mało elastyczny i często dochodziło do przerw w dostawie wody na zachodni brzeg miasta. Całkowita długość to 14,4 km. Mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, stan techniczny i dalszy rozwój miasta, podjęto decyzję o modernizacji i przebudowaniu kolektora ogólnospławnego w ul. Szpitalnej, Katedralnej i Nadbrzeżnej.

Innym ważnym zadaniem była modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej. Polegała ona na zastąpieniu istniejącej tradycyjnej pompowni nowoczesnymi tłoczniami, modernizacji też podlegał istniejący budynek. Ścieki z tłoczni tłoczone są nowo wybudowanym rurociągiem DN 600 do komory w ul. Sosnkowskiego i dalej do oczyszczalni ścieków w Opolu.

źródło: um.opole.pl
fot. archiwum UM w Opolu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj