18 stycznia 2011 r. zakończył się proces konsultacji społecznych aktualizacji “Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko”. Opinie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych zostały przekazane do Instytucji Pośredniczących, gdzie są rozpatrywane.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało sprawozdanie (do pobrania na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/20110202_zakonczono_konsultacje_LPI_POIS.aspx)

Załącznikiem do sprawozdania jest zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji społecznych. Zestawienie to uwzględnia jedynie ogólną treść uzasadnień zaproponowanych uwag. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały ujęte w zestawieniu zbiorczo. W celu zapoznania się z zestawieniem uwag prosimy o pobranie poniższego pliku.

Po przekazaniu przez Instytucje Pośredniczące swoich stanowisk do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie lutego 2011 r. o te informacje i następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych aktualizacji "Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko".

Informacje przekazane przez Instytucje Pośredniczące będą stanowić odpowiedź na każdą indywidualną (uwagi o tożsamej treści rozpatrywane będą zbiorczo jako jedna uwaga) uwagę zgłoszoną w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem ewentualnej realizacji zgłoszonych propozycji projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych Instytucje Pośredniczące przedstawią do połowy lutego 2011 r. propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji, a także propozycje zmian w stosunku do projektów umieszczonych na obecnie obowiązującej liście. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej "Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko" podejmie minister rozwoju regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona nie później niż do końca lutego 2011 r.

źródło: www.mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj