Minister środowiska Andrzej Kraszewski poinformował o rozpoczęciu prac nad pakietem reform gospodarki wodnej, które prowadzone będą w resorcie pod jego nadzorem.

– Reformując gospodarkę wodną musimy pamiętać, że jej najważniejszymi celami, na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej, są: jakość wód, gospodarowanie nimi zgodne z zasadą zrównoważonego użytkowania oraz poprawa bezpieczeństwa: życia i zdrowia ludzi, gospodarki i środowiska – powiedział minister Kraszewski.

Podczas dzisiejszego spotkania w minsterstwie prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia – Radosław Gawlik, Kierownik Działu Ochrony Przyrody WWF Polska – Piotr Nieznański i dr Roman Żurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN (Kraków), przekazali na ręce ministra Kraszewskiego apel przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych, zajmujących się gospodarką wodną, w sprawie systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.

Minister Kraszewski poinformował, że treść apelu zostanie przekazana ekspertom z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami) do szczegółowej analizy. Jednocześnie propozycje w nim zawarte mogą także zostać przekazane przez sygnatariuszy apelu jako uwagi w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Polityki wodnej państwa.

Konsultacje rozpoczęły się 14 czerwca br., potrwają do 9 lipca br. Szczegółowe informacje na temat Projektu, terminów i miejsc konsultacji oraz pełna dokumentacja dostępne są pod adresem strony internetowej: http://kzgw.gov.pl/pl/Projekt-Polityki-wodnej-panstwa-do-roku-2030.html

Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) jest wieloletnim dokumentem strategicznym identyfikującym problemy uznane za najistotniejsze z punktu widzenia osiągnięcia celów, przed którymi stoi gospodarka wodna. Wytycza priorytetowe kierunki, na których skoncentrowane będą działania państwa. Określa on zasady i warunki, do których wszyscy użytkownicy wód będą zobowiązani dostosować swoje działania i zamierzenia w gospodarowaniu wodami.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj