Ministerstwo Środowiska przedstawiło średnią krajową przypadającą na jednego mieszkańca, dochodu gmin i powiatów z tytułu opłat środowiskowych w 2014 r.

W opublikowanym 4 maja obwieszczeniu Minister Środowiska, Maciej H. Grabowski poinformował, że średnia z tytułu kar i opłat w ubiegłym roku na mieszkańca gminy wyniosła 16,34 zł, a powiatu – 4,14 zł.

Różnica w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy opłaty wynosiły odpowiednio 10,74 i 2,53ł wydaje się dość znaczna. Bierze się ona jednak stąd, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje roczny system rozliczania opłat, zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Jak wyjaśnia Małgorzata Czeszejko-Sochacka z Biura Ministra Ministerstwa Środowiska – Do budżetów gmin i powiatów zostały przekazane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyłącznie za II półrocze 2012 r. Wskutek czego dochody w 2013 r. z tego tytułu były prawie o połowę niższe od otrzymanych w latach poprzednich. Spowodowało to znaczne obniżenie średnich krajowych dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca.

W ubiegłym roku do budżetów gmin i powiatów przekazane zostały wpływy już z pełnych 12 miesięcy i średnia powróciła do wcześniejszego poziomu, kiedy dla przykładu w 2012 wynosiła ona odpowiednio: 18,37 zł i 4,78 zł.

[poll id=”11″]

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Autor artykułu pt.: “Znamy średnią wysokość opłat za korzystanie ze środowiska…..” nie zna zupełnie problemu i nie powinien publikować tego typu informacji. Nie wiem również, czy Pan Minister publikując tego typu informację zdaje sobie sprawę, że dochód ten wynikający z redystrybucji opłat środowiskowych dotyczy tylko niewielu gmin w Polsce na terenie których funkcjonują czynne składowiska odpadów komunalnych. Takich gmin jak również powiatów jest z roku na rok w miarę zamykania składowisk co raz mniej a średni dochód na mieszkańca z tego tytułu w tych gminach jest znacznie odbiegający od kwot podanych w artykule. W gminie na której terenie funkcjonuje ZUOK Orli Staw dochód z tego tytułu wynosi ok. 272,00 PLN na mieszkańca a w powiecie ok. 3.20 PLN na mieszkańca. Korzystniej by było dla wszystkich aby autor artykułu przy okazji takiej publikacji odniósł się do oceny, czy pieniądze te wydawane są za wiedzą Ministra w sposób właściwy, ponieważ pochodzą w całości z powszechnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w zdecydowanej większości nie są przeznaczane na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Oczekuję, że Parlament w kolejnej kadencji przyjrzy się bardziej wnikliwie temu problemowi.
    Pozdrawiam Daniel Tylak.

Skomentuj