Białostockie władze samorządowe ogłosiły otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie, integracji społecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod wspólną nazwą: „Niskobudżetowe projekty osiedlowe”. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 16 marca br.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu wspieranie projektów wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców i edukacji kulturalnej, w których wysokość wnioskowanego dofinansowania z budżetu Miasta Białegostoku nie przekracza 15 tys. zł.

Dofinansowanie ubiegłorocznych projektów

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia realizowane między 17 kwietnia a 31 grudnia ubiegłego roku.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl zgodnie z podanymi zasadami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

100 tysięcy zł dla osiedli

Dodajmy, że jeden oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, prawna, koordynacja, materiały biurowe) bezpośrednio związanych z realizacją projektu nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

Budżet konkursu to 100 tys. zł. W 2023 r. planowany jest jeszcze konkurs ofert na zadania realizowane w drugim półroczu 2023 r. (150 tys. zł).

Czytaj więcej

Skomentuj