21 czerwca 2010 roku w Piwnicznej została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 projektu: “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”.

Przedsięwzięcie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże", realizowane będzie na terenie Aglomeracji Grybów – Stróże, w województwie małopolskim, powiecie Nowosądeckim, na obszarze gminy Grybów. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Zbiornika Wód Podziemnych Nr 434 "Dolina rzeki Biała Tarnowska" i zlewni rzeki Biała Tarnowska, przed ujęciem wody pitnej w Lubaszowej dla Tuchowa.

W ramach realizacji projektu planuje silę budowę 51,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 8 przepompowni ścieków w miejscowościach Stróże i Biała Niżna. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 4571 osób.

Koszt całkowity projektu: 26 466 551,66 PLN (brutto)
Wydatki kwalifikowane wynoszą 21 783 697,00 PLN.
Kwota dotacji: 13 446 422,65 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód płynących w potokach i rzekach należących do zlewni rzeki Biała Tarnowska oraz ochrona wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych "Dolina rzeki Białej", który częściowo jest zlokalizowany na terenie gminy Grybów. Projekt będzie realizowany w latach: 2010 – 2013. Po zrealizowaniu projektu zwiększy się procent skanalizowania aglomeracji Grybów-Stróże z 4,6% do 50,7%, tym samym współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o ponad 46,1%.

źródło: wfos.krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj