Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęły 15. rok działalności. Z tej okazji WFOŚiGW w Poznaniu podsumował swoją działalność.

Łączne kapitały Wojewódzkich Funduszy własne wzrosły z około 2,2 mld zł w roku 1999 do 4,6 mld zł na koniec 2006 r. Przez 15 lat działalności WFOŚiGW przekazały blisko 17 mld zł na dofinansowanie ponad 72 tys. zadań inwestycyjnych oraz projektów edukacyjnych i badawczych Tylko w roku 2006 wspierały one  w Polsce realizację ponad 12 tys. przedsięwzięć ekologicznych. W ich wyniku:
-sieć kanalizacyjna zwiększyła się o 30,5 tys. km
-sieć wodociągowa o 8,2 tys. km
-emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się o 18 mln ton
-rozbudowano ponad 2 tys. oczyszczalni ścieków

Jubileuszowy rok jest dla Funduszy niezwykle ważny, gdyż właśnie została jednoznacznie określona ich rola w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. W czerwcu 2007 r. Minister Środowiska podpisał porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie realizacji zadań Funduszu jako Instytucji Wdrażającej dla dwóch osi priorytetowych: „gospodarka odpadami” i „gospodarka wodno-ściekowa” w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro.
 Na mocy tego porozumienia, jak i porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – WFOŚiGW w Poznaniu przejął do realizacji 12 projektów; pozostałych 22 projektów będzie realizowanych przy współpracy z NFOŚiGW (to projekty o wartości przekraczającej 25 mln Euro, jak i te projekty poniżej 25 mln Euro, które są objęte Pomocą Techniczną, której stroną jest m.in. NFOŚiGW).

W październiku WFOŚiGW w Poznaniu zawarł porozumienie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, na mocy którego będzie Instytucją Pośredniczącą w realizacji Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W przeciwieństwie do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, gdzie realizowane będą projekty zgłoszone do tzw. Listy Indykatywnej, w WRPO projekty będą zgłaszane w trybie konkursowym. Ich pierwsze nabory WFOŚiGW będzie organizował w 2008 r.

Pomoc finansowa WFOŚiGW w Poznaniu najczęściej udzielana jest w formie pożyczki sięgającej do 70 proc. kosztów przedsięwzięcia. W przypadkach uzasadnionych sprawną i terminową realizacją oraz efektami ekologicznymi możliwe jest umorzenie części pożyczki. Inwestorzy najbardziej zainteresowani są dotacjami, jednak możliwości ich przyznawania są ograniczone. Przydzielane są one głównie na zadania pozainwestycyjne związane z monitoringiem środowiska i działalnością edukacyjną.

Z pomocą środków WFOŚiGW podjęto w tym roku w Wielkopolsce około trzystu przedsięwzięć ekologicznych. Do najważniejszych należą:
-przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – wartość dofinansowania 6,6 mln z
-budowa kanalizacji sanitarnej na „Wyspie” w Koninie – 4 mln zł
-rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Komorniki – 6,2 mln zł
-rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gm. Wieleń – 3,5 mln zł
-modernizacja wału lewobrzeżnego Warty w gm. Kościelec i Koło – 2 mln zł
-zapobieganie degradacji jezior Kórnickiego i Skrzynki Duże w rynnie kórnicko-zaniemyskiej
-rozbudowa składowiska i infrastruktury technicznej dla Związku Międzygminnego „Obra” w Wolsztynie – 4 mln zł
-budowa sortowni odpadów w Witaszyczkach – 1,5 mln zł
-dokumentacja projektowa przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i okolic” – 3,5 mln zł
-program rekultywacji gleb zakwaszonych – 2,5 mln
-modernizacja kotłowni rejonowej w Jarocinie – 3,5 mln zł
-termomodernizacje budynków komunalnych i ZOZ w Poznaniu – 2,5 mln zł
-monitoring wód płynących i jakości powietrza – 1 mln zł.
 
WFOŚiGW spieszy z pomocą w razie wystąpienia nagłych zagrożeń środowiska. Wiosną wsparł działania władz Pleszewa zmierzające do likwidacji skutków skażenia wody w tamtejszej sieci wodociągowej. Ponad 5 mln zł przeznaczył na zakup pojazdów i wyposażenia dla wielkopolskich strażaków. Dzięki tym środkom nowe pojazdy ratownicze otrzymały m. in. jednostki w Poznaniu, Lesznie i Ostrowie Wlkp.

Ważną dziedziną jest edukacja ekologiczna. WFOŚiGW w Poznaniu współpracuje z uczelniami i organizacjami ekologicznymi, dofinansowuje projekty badawcze, publikacje i konferencje. Szczególne zainteresowanie wzbudziło zorganizowane na Politechnice Poznańskiej pod patronatem WFOŚiGW „Forum budownictwa pasywnego”. Zaprezentowane na nim  nowoczesne technologie wznoszenia domów umożliwiają kilkukrotne zmniejszenie zużycia energii.

źródło: WFOŚiGW w Poznaniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj