O dotacje, w formie bonów 50 tys. zł i 100 tys. zł. na innowacje, mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolscy przedsiębiorcy mają szanse otrzymać pieniądze na rozwój innowacji w swojej firmie. Dotacje, przyznawane w formie bonów na innowacje, pozwolą nie tylko na rozwój nowatorskich projektów, ale także na nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu – laboratoriami, uczelniami technicznymi czy parkami technologicznymi. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel 16 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Ogłoszony został przez Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można ubiegać się o mały bon na innowacje – do 50 000  zł wydatków kwalifikowanych, albo duży bon na innowacje w wysokości do 100 tys. zł.

Nabór trwa do 31 października 2017 r. Przyznane pieniądze mogą zostać przeznaczone na rozwój badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz usług w zakresie wzornictwa. Jednakże co ważne, odbywa się w systemie cyklicznym. Rozstrzygnięcia konkursu będą po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru, które planowane są w trybie:

  • wrzesień 2017 r. dla I rundy;
  • październik 2017 r. dla II rundy;
  • listopad 2017 r. dla III rundy;
  • grudzień 2017 r. dla IV rundy.

Czytaj więcej

Skomentuj