Na termomodernizację budynków w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał już ponad miliard złotych. Kolejne 176 milionów od maja czekać będzie na zainteresowane samorządy, ZOZ-y i organizacje pozarządowe.

To następna  szansa na uzyskanie dofinansowania energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej. W ramach budżetu wynoszącego 176 mln zł, Fundusz zaoferuje mechanizm finansowania w formie 30% dotacji oraz pożyczki umożliwiającej pokrycie dalszych 60% kosztów kwalifikowanych.

Łącząc obie oferty, inwestorzy mogą przeprowadzić gruntowną termomodernizację angażując na początek jedynie 10% środków własnych, zaś na spłatę pożyczki przeznaczać pieniądze zaoszczędzone na zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię. Do maja jest czas na opracowanie projektów i przeprowadzenie audytów energetycznych.

Na  publiczne wsparcie finansowe mogą liczyć samorządy i ich związki, uczelnie, instytuty badawcze, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne i inne. Najważniejszymi warunkami progowymi będzie minimalny koszt inwestycji przekraczający 2 mln zł (lub 5 mln zł dla projektów grupowych) zaś zakres prac przewidzianych w składanych projektach musi wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych.

2 kwietnia br. w siedzibie Funduszu podpisano kolejną umowę na termomodernizację 31 obiektów użyteczności publicznej, tym razem  ze  Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi. W jego  w skład weszło 10 gmin i jeden zakład opieki zdrowotnej. To przykład kontynuacji zakończonego wcześniej naboru wniosków w ramach programu POIiŚ – 9.3. W tym projekcie do 2014 roku planuje się zmniejszenie zużytej energii w budynkach o ponad 8 MWh rocznie. Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna stojący na czele stowarzyszenia, podkreślił, że po realizacji projektu liczy na podwójny efekt – zmniejszenie kosztów użytkowania obiektów oraz podniesienie estetyki budynków: – W Koninie wykorzystując dofinansowanie norweskie, wyremontowaliśmy siedem publicznych budynków w  centrum miasta. Po kilku latach właściciele sąsiadujących budynków poszli naszym śladem i obecnie miasto wypiękniało.

Oferowana nowoczesna termomodernizacja nie obejmuje jedynie standardowej wymiany okien  i ocieplenia ścian. Poczynając od wymiany przestarzałego pieca i oprzyrządowania w kotłowni, wymienić można również  instalacje centralnego ogrzewania czy stare oświetlenie na energooszczędne. Można także  zainstalować kolektory słoneczne, pompę ciepła a nawet klimatyzację – to wszystko składa się na poprawę bilansu energetycznego budynków.

NFOŚiGW w maju ogłosi czwarty w ostatnich latach nabór wniosków o dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych  w ramach programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Tym razem pieniądze na realizację tych projektów pochodzić będą z Rachunku Klimatycznego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki  na nim zgromadzone pochodzą ze sprzedaży przez Polskę, na międzynarodowym rynku, nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych w ramach Protokołu z Kioto. NFOŚiGW, pełniąc rolę Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI) zarządza tymi zasobami  od 2009 roku.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj