Komisja Europejska opublikowała coroczne zaproszenie do składania wniosków na projekty finansowane w ramach programu LIFE+ – europejskiego funduszu na rzecz środowiska. Wnioski mogą dotyczyć jednego z trzech elementów programu: przyrody i różnorodności biologicznej, polityki i zarządzania w zakresie ochrony środowiska oraz informacji i komunikacji.

Na projekty przeznaczono 267 mln euro w postaci współfinansowania umów o przyznanie dotacji. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2011 r.

Program LIFE+ składa się z trzech elementów:

– Projekty LIFE+ w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Projekty objęte tą pozycją przyczyniają się do wdrożenia unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej, rozwoju sieci Natura 2000 jak również do realizacji celu Unii polegającego na powstrzymywaniu procesu utraty różnorodności biologicznej. W przypadku priorytetowych gatunków i siedlisk maksymalna stawka współfinansowania może zostać zwiększona do 75 proc, natomiast zwykle wynosi ona 50 proc.

– Projekty LIFE+ w dziedzinie polityki i zarządzania w zakresie ochrony środowiska to projekty innowacyjne lub pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju koncepcji polityki, technologii, metod i instrumentów na wielu obszarach, takich jak powietrze, woda, odpady, klimat, gleby i rolnictwo. Ta część programu LIFE+ obejmuje również projekty mające na celu poprawę wdrażania unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, rozszerzanie podstaw wiedzy na temat polityki ochrony środowiska oraz rozwój źródeł informacji o środowisku naturalnym poprzez jego nadzorowanie (w tym przez nadzór lasów). Projekty mogą być współfinansowane do 50 proc. kosztów.

– Projekty LIFE+ w zakresie informacji i komunikacji to projekty związane z kampaniami informacyjnymi i uświadamiającymi na temat środowiska, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jak również projekty związane z zapobieganiem pożarom lasów (uświadamianie, szkolenie specjalistyczne).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj