Dodatkowe 50 mln euro trafi do przedsiębiorców planujących inwestycje obniżające wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw.

Chociaż 5 mld euro dystrybuowanych przez NFOŚiGW w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zostało już niemal w całości zakontraktowane lub przekazane beneficjentom, to możliwe są przesunięcia wolnych środków z działań, w których pojawiły się oszczędności. Tym razem na decyzjach Komisji Europejskiej skorzystają polscy przedsiębiorcy inwestujący w modernizację i wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia i systemy do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych lub konwersję instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku (np. kotły energetyczne opalane biomasą lub gazem).

W pierwszej kolejności dofinansowane zostaną projekty zatwierdzone w ramach dotychczasowych konkursów, a które z braku środków znalazły się na liście rezerwowej. To z tymi wnioskodawcami jeszcze w tym roku podpisane zostaną stosowne umowy. Ponadto kwota prawie sto milionów złotych została przeznaczona na nowy nabór wniosków. Narodowy Fundusz już ogłosił kwietniowy konkurs, w ramach Działania 4.5, dla projektów poprawiających jakość powietrza. Projekty mogą być dofinansowywane do 30% wartości kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 20 mln zł.

Do tej pory na to działanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” (4.5 priorytet POIiŚ) NFOŚiGW zakontraktował ponad 300 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Warto podkreślić, że w ramach IV Priorytetu POIiŚ realizowane są największe i najdroższe projekty, związane przeważanie z energetyką zawodową, ale przynoszące duże efekty ekologiczne i często o strategicznym znaczeniu dla możliwości prowadzenia działalności w zgodności z nowymi standardami unijnymi – mówi Marek Kownacki, Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych w NFOŚiGW.

Przykładowymi inwestycjami realizowanymi z dofinansowaniem uzyskanym w ramach tego działania są np. przebudowa kotła węglowego w Elektrociepłowni Czechnica (Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.) na kocioł w całości opalany biomasą (koszt projektu ponad 100 mln zł) lub projekt budowy instalacji odsiarczania spalin metodą amoniakalną realizowany w Zakładach Azotowych Puławy S.A., którego koszt przekroczył 200 mln zł. Realizacja inwestycji pozwoliła na redukcję emisji dwutlenku siarki o 8,6 tys. ton rocznie i dotrzymanie restrykcyjnych stężeń dwutlenku siarki (poniżej 400 mg/m3).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj