Firma Sweco Hydroprojekt Kraków na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracuje projekt ponad 700-metrowej zapory tworzącej suchy zbiornik na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Obiekt, który będzie częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Kłodzka, umożliwi zatrzymanie wód powodziowych o objętości prawie ośmiokrotnie przekraczającej kubaturę Stadionu Narodowego w Warszawie. Realizowane w ramach systemu rozwiązania mają wydatnie zwiększyć bezpieczeństwo ponad 230 tys. mieszkańców okolicznych miejscowości, które znajdują się na jednym z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce.

Zapora wodna o długości 712 metrów, wraz z suchym zbiornikiem „Szalejów Górny” o powierzchni blisko 110 ha, to główne elementy dokumentacji projektowej, którą na zlecenie RZGW Wrocław opracuje firma Sweco Hydroprojekt Kraków. Obejmie on obszar rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie Szalejowa Górnego i Dolnego.

Zlokalizowane w Dolinie Nysy Kłodzkiej i Odry obiekty umożliwią przyjęcie blisko 8 mln m3 wód powodziowych. Ich objętość jest prawie ośmiokrotnie większa, niż kubatura Stadionu Narodowego w Warszawie. Dodatkowo opracowana w ramach projektu infrastruktura hydrotechniczna zostanie wyposażona w urządzenia zrzutowe wody, które na wypadek powodzi będą miały na celu redukcję kulminacyjnych fal powodziowych.

Zbiornik Szalejów Górny jest elementem kompleksowego systemu przeciwpowodziowego dla Doliny Nysy Kłodzkiej i Odry, którego realizacja nadzorowana jest przez RZGW Wrocław. Rozwiązania systemu obejmują 16 dolin rzek i potoków oraz cztery zbiorniki przeciwpowodziowe. Głównym jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa blisko 230 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar o łącznej powierzchni 497 ha. Dolina Nysy Kłodzkiej i Odry to jeden z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce. Tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat teren ten był zalewany trzykrotnie, w latach 1997, 1998 i 2010.

– Przyjęty przez nas wariant polega na wykorzystaniu rozwiązań ochrony czynnej oraz biernej. Na jego realizacje składa się zarówno budowa suchych zbiorników, jak i regulacja koryt rzecznych wraz z obwałowaniami, oraz zwiększenie przepustowości istniejących obiektów hydrotechnicznych. Rozwiązania, na które się zdecydowaliśmy są niezbędne dla odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu – mówi Eugeniusz Piotrowski, zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich w RZGW Wrocław.

Inwestycje mające na celu realizację systemu zostaną przeprowadzone w trzech etapach. W ramach pierwszego i drugiego będą prowadzone prace projektowe dotyczące dolin Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej oraz Białej Lądeckiej, a także czterech suchych zbiorników: Szalejowa Górnego, Krosnowic, Boboszowa i Roztok.

Zakończenie prac projektowych dotyczących zbiornika Szalejów Górny planowane jest na sierpień 2012 roku.

Według założeń projektowych Zbiornik Szalejów Górny będą tworzyć zapora zlokalizowana na rzece Bystrzycy Dusznickiej zamykająca zlewnię o powierzchni blisko 130 km kw. Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia zrzutowe, takie jak : dwa spusty denne (wymiary: 1,6 x 1,6 m), upust środkowy (wymiary: 1,6 x 2,3 m) oraz przelew powierzchniowy o świetle 90 m. Pojemność zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia będzie wynosić 7,6 mln m3. Sweco Hydroprojekt Kraków opracuje dokumentacje projektową inwestycji obejmującą: koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy wraz usługami towarzyszącymi dla zadania.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj