Ponad 8 mln euro otrzymają polskie projekty z zakresu ochrony środowiska, które stanęły w zeszłym roku do ogólnoeuropejskiego konkursu o dofinansowanie w ramach unijnego instrumentu finansowego LIFE+.

Wczoraj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferecja prasowa poświęcona polskim beneficjentom oraz kolejnej edycji konkursu LIFE+. Wydarzenie odbyło się  z udziałem Stanisława Gawłowskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Władysława Majki – Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Jacka Zadury – Przedstawiciela Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,  beneficjenta programu FORESTFIRE.

28 lipca 2009 r. Komitet Europejski, zaakceptował listę wniosków do współfinansowania ze środków LIFE+ w ramach alokacji za ubiegły rok, wśród których znalazły się wnioski z Polski.  Łącznie dziewięć projektów uzyskało akceptację Komisji LIFE+ z czego trzy będą realizowane z partnerami zagranicznymi. 

W tym roku pozyskanie funduszy o które Polska mogła się ubiegać było wyjątkowo efektywne. Aż siedmiokrotnie wzrosła kwota dofinansowania unijnego w stosunku do roku ubiegłego. Wtedy to decyzją Ministra Środowiska punktem kontaktowym oraz krajową  instytucją wdrażającą program LIFE+ został wyznaczony Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Polskie projekty wykorzystają łącznie 84% przyznanego dofinansowania.  Program  LIFE+, który jest samodzielnym instrumentem finansowym wdrażanym na poziomie Komisji Europejskiej, nie obciąża puli środków dostępnych w ramach programów operacyjnych wdrażanych przez Polskę. Zatem każdy projekt który zdobywa uznanie komisji europejskiej oraz unijne dofinansowanie dodatkowo zwiększa  absorpcję unijnego wsparcia przez Polskę.

Wykaz beneficjentów z przyznanym przez Europejski Komitet LIFE+ dofinansowaniem:

– Uniwersytet Łódzki – Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich 
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń OBszarowych 
– Dyrekcja Generalnych Lasów Państwowych – Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów 
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 
– Towarzystwo Ochrony Przyrody Ptaki Polskie-  Ochrona populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: przygotowanie Krajowego Planu Ochrony i podstawowe działania ochronne
– Klub Przyrodników – Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka.

Pozostałe trzy wnioski dotyczą współpracy z beneficjentami innych krajów.

15 maja br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny nabór wniosków do Instrumentu finansowego LIFE+. Na bieżący rok Polsce przyznano alokację ok. 12 mln euro.  Termin składania wniosków LIFE+ do siedziby NFOŚiGW upływa 15 września, natomiast wnioski o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięć LIFE+ ze środków NFOŚiGW składać należy w terminie do 17 sierpnia. 

Przed terminem składania wniosków do LIFE+ NFOŚiGW przewidział jeszcze  4 warsztaty dotyczące przygotowania wniosków, podczas których potencjalni beneficjenci LIFE+ mogą zapoznać się z praktycznymi informacjami dotyczącymi przygotowania wniosków. Terminy warsztatów są następujące:

6 sierpnia – wszystkie komponenty LIFE+,
2 września – komponent I,
3 września – komponent II,
4 września – komponent III,

W styczniu br. opinia publiczna została poinformowana o zaangażowaniu Polski w pozyskiwanie dofinansowania z funduszy unijnych w ramach instrumentu finansowego LIFE+. NFOŚiGW opracował specjalny program, dzięki któremu każdy projekt, który uzyska akceptację i dofinansowanie z Komisji Europejskiej ma szansę na dalsze dofinansowanie z funduszy krajowych będących w dyspozycji NFOŚiGW do łącznej kwoty 95% kosztów kwalifikowanych projektu LIFE+. Administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, uczelnie, instytucje ogólnokrajowe i organizacje komercyjne mają szansę na realizację swoich projektów w następnych latach, angażując z własnych środków finansowych zaledwie 5% kosztów projektu.

Przy tak skonstruowanej zachęcie finansowej liczy się tylko jakość projektu, jego innowacyjność i konkurencyjność na rynku projektów krajów UE.

 Źródło: NFOŚiGW

 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj