Toruńscy radni przyjęli Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Toruniu na lata 2012-2015. Pozytywnie zaopiniowali także plany utworzenia aglomeracji Toruń.

W roku 2012 wydatki inwestycyjne Toruńskich Wodociągów będą mniejsze niż w latach ubiegłych, gdyż Toruń jest już uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizację w ponad 96 procentach. Dlatego wydatki na inwestycje będą w roku 2012 i kolejnych latach niższe. Większość dotyczyła będzie finalizowania realizowanych wcześniej inwestycji.

W tym roku spółka będzie przede wszystkim kończyła II etap projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności. Ponadto zajmie się uzbrojeniem w sieć wodociągowo-kanalizacyjną Stawek Południowych oraz części Rudaka. Zakończy również budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla JAR.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Toruń.

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z 8 lipca 2001 r. Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.                            

Projekt uchwały sejmiku podlega uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz  zaopiniowaniu przez Radę Miasta Torunia, Radę Miejską Chełmży, Radę Gminy Zławieś Wielka, Radę Gminy Łysomice oraz Radę Gminy Chełmża.

Wyznaczenie aglomeracji umożliwi samorządom ubieganie się o środki z funduszy celowych oraz innych środków finansowych, w tym środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymagane systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków.

Nowoutworzona aglomeracja funkcjonować będzie pod nazwą Aglomeracja Toruń. Gminą wiodącą będzie Gmina Miasta Toruń.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj