Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Infrastruktura i Środowisko.

Instytucja Zarządzająca Programem wystąpiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego o opinie w przedmiotowej sprawie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Infrastruktura i Środowisko.

"Argumentem przemawiającym za odstąpieniem od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest charakter planowanych zmian do wprowadzenia w Programie. Nie zmieniają one bowiem założeń, celów oraz kierunków wsparcia (środki będą alokowane w ramach obszarów wsparcia już objętych interwencją Programu) określonych w POIiŚ na etapie programowania. Stąd ustalenia uzgodnione na etapie pierwotnie przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (październik 2006 r.) jak i dla projektu Indykatywnego wykazu dużych projektów dla Programu Infrastruktura i Środowisko (lipiec 2007 r.) pozostają aktualne. Wobec powyższego strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla proponowanej aktualizacji Programu nie wniosłaby nowych treści, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, ani nie wywarłaby wpływu na wielkość inwestycji w poszczególnych sektorach" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

źródło: www.mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj