Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych (LPI). W ramach środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko na LPI umieszczono rekomendowany przez Ministerstwo Środowiska, nowy projekt „METEO-RISK”, planowany do realizacji w ramach działania 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom POIiŚ.

Z listy podstawowej usunięto dwa projekty w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM i działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Projekt Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego został przesunięty z listy rezerwowej na listę podstawową.

W wyniku aktualizacji na liście projektów indywidualnych znajduje się łącznie 80 projektów z sektora środowisko o łącznym koszcie całkowitym 21 630,30 mln zł, w tym wartość dofinansowania 10 255,31 mln zł.

Ponadto zaktualizowano dane dotyczące projektów wcześniej umieszczonych na liście. Zmiany obejmowały tytuły projektów, koszty i terminy realizacji, a także zakres rzeczowy. 

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj