Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej zwróciła się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa NFOŚiGW z wnioskiem o dokonanie pilnej zmiany Listy priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych do finansowania w roku 2008.

Zmiany miałyby dotyczyć m.in.:

  1. wykreślenia możliwości udzielania wsparcia ze środków NFOŚiGW dla budowy lub modernizacji instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła związanej ze współspalaniem
  2. zniesienie progu 10 MWe dla działań z zakresu budowy elektrowni wodnych
  3. zmiana zapisu dotyczącego wsparcia wykorzystania do produkcji energii biogazu
  4. wykreślenie działania polegającego na budowie nowych lub przystosowaniu istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej,
  5. dodania działania polegającego na budowie, rozbudowie lub modernizacji linii energetycznych służących przyłączaniu odnawialnych źródeł energii do krajowego systemu elektroenergetycznego.

źródło: pigeo.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj