Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w projekcie wsparcia i promocji dla uczestników nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Projekt jest częścią programu Czysta Gmina, realizowanego od 1999 roku.

Widząc potrzebę promocji gmin, operatorów komunalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, które działają zgodnie z prawem i z wzorcowym zaangażowaniem całej społeczności lokalnej wdrażają nowe systemy gospodarki odpadami, Fundacja wprowadza projekt audytowy pn. Czysta Gmina. Uczestnicy projektu, którzy spełnią warunki określone w formularzu audytu, uzyskają status odpowiednio: Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy. Uzyskany tytuł będzie czytelnym znakiem, świadczącym o spełnieniu istotnych standardów nowego systemu gospodarki odpadami w gminie i podniesie rangę uczestników projektu w kolejnych inicjatywach, inwestycjach i partnerstwach na polu budowania zrównoważonej gospodarki odpadami. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy zyskają możliwość zorganizowania skutecznego zarządzania procesami, efektywnej edukacji ekologicznej oraz budowania lokalnych koalicji. Projekt prowadzony jest w całej Polsce i jest ofertą bezpłatną – skierowaną do wszystkich uczestników rynku gospodarki odpadami.

W pracach audytowych projektu potwierdziło swój udział Ministerstwo Środowiska. Na etapie wdrażania projektu do grona partnerów przystąpiło ARISCO Sp. z o.o. – dostawca oprogramowania dla gmin w zakresie gospodarki odpadami, a patronat medialny nad projektem objął „Przegląd Komunalny”.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r. postawiła przed gminami nowe wyzwania w budowaniu i zarządzaniu systemami gospodarki odpadami. Ustawa przekazała gminom obowiązek zorganizowania systemu, obligując je między innymi do osiągnięcia wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.recykling.pl/recykling/index/page/Projektaudytowy

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj