W tym roku ostatecznie zlikwidowane zostaną pozostałości po Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej „ Izolacja” w Ogrodzieńcu, w których od lat znajdowało się kilka tysięcy ton odpadów zawierających trujący azbest.

Pieniądze na usuwanie tego zagrożenia pochodzą ze wspólnego projektu, który zakłada przeznaczenie na ten cel  w postaci dotacji 3 mln zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i ponad 12 mln zł z NFOŚiGW. Likwidacją odpadów azbestowych zajmuje się konsorcjum pięciu specjalistycznych firm.

Do tej pory udało się wykonań zdecydowaną część najtrudniejszych prac. Rozebrano 18 fabrycznych budowli, odpady zawierające azbest spakowane już zostały do specjalnie oznakowanych  grubych worków – tzw. bigbagów, które  systematycznie wywożone są do zakładów zajmujących się utylizacją azbestu.

Żeby ograniczyć do minimum zagrożenie skażenia pyłem azbestowym środowiska, oraz pracujących przy rozbrajaniu tej bomby ludzi, zastosowano nadzwyczajne środki ostrożności. Odpady przed ich demontażem były zraszane specjalną  antypyłową substancją, zamontowano też ekrany akustyczne oraz foliowe tunele.

Przy okazji prac rozbiórkowych okazało się, że trujących odpadów  w Ogrodzieńcu jest więcej o ok. 2 tysiące ton niż szacowano. Wykryto także skażenie gleby masą azbestową z dodatkiem ropy. To efekt stosowanej w latach 60 i 70-tych technologii czyszczenia urządzeń fabrycznych polegającej na spuszczaniu do otworów w posadzkach skażonej azbestem ropy. Teraz eksperci ze specjalnej komisji geodezyjnej ocenią w jaki sposób bezpiecznie można się tego pozbyć.

Produkcja wyrobów azbestowych w Ogrodzieńcu rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową. W okresie powojennym zakład wyprodukował 128 mln m3 produktów zawierających azbest. W 1998 roku zamknięto przedsiębiorstwo, ale problem pozostał. Powstałe odpady zawierające ten trujący minerał w ilości ok. 300 tys. m3 trafiały na dzikie wysypisko, w obrębie dawnego wyrobiska górniczego WIEK. Przez kilkanaście lat trwały dyskusje o tym, kto i za co ma zlikwidować pozostałe po fabryce odpady. W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sfinansował opracowanie realnego programu skutecznej likwidacji tej ekologicznej bomby. Wkrótce Narodowy i Wojewódzki Fundusz przeznaczyły na ten cel środki. Wyznaczono terminy realizacji, sposoby finansowania całkowitej likwidacji pozostałości fabrycznych oraz przykrycia ziemią i zrekultywowania prawie 6 hektarów składowiska niebezpiecznych odpadów.

Szacuje się, że w Polsce jest ok.15 mln ton wyrobów azbestowych stosowanych najczęściej w budownictwie. Najwięcej w województwach: mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim i śląskim. Do 2032 roku na terytorium naszego kraju powinny zniknąć wszystkie materiały zawierające azbest.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj