Trzy tysiące – tyle budynków w Warszawie jest jeszcze pokrytych szkodliwym dla środowiska i zdrowia ludzi azbestem. Inspektorzy pracujący na zlecenie miejskiego Biura Ochrony Środowiska ruszyli w miasto, aby odwiedzić właścicieli takich budynków.

Do nieruchomości wytypowanych na podstawie ortofotomapy zapukają specjaliści, którzy ocenią stan techniczny oraz zmierzą powierzchnię dachów zawierających azbest. Najwięcej takich dachów mamy w dzielnicach Białołęka (581 szt.) i Wawer (544 szt.). Najbezpieczniej pod tym względem jest w Śródmieściu (tylko 8 dachów), Ochocie (11 dachów) i Żoliborzu (12 dachów).

Osoby wykonujące prace będą posiadały imienne upoważnienia podpisane przez Dyrektora Biura Ochrony Środowiska. Będą udzielały warszawiakom informacji na temat stanu technicznego dachu, możliwości jego dalszej eksploatacji czy sposobu postępowania z niebezpiecznym pokryciem dachu. Poinformują też o możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych oraz pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Inwentaryzację poprzedziła akcja informacyjna skierowana bezpośrednio do właścicieli wyznaczonych nieruchomości. Miejskie Centrum Komunikacji Społecznej przesłało pocztą materiały informacyjne dotyczące planowanej inwentaryzacji, opracowane wspólnie z Biurem Ochrony Środowiska.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) zobowiązują jednostki samorządowe do opracowania programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Biuro Ochrony Środowiska realizuje etapowo zadania zmierzające do opracowania planu usuwania wyrobów zawierających azbest do 2032 roku. Dotychczas wykonany został I etap – wytypowanie, na podstawie ortofotomapy, obiektów budowlanych położonych na terenie m.st. Warszawy, w których dachy zbudowane zostały z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest. Ustalona została liczba obiektów i ich lokalizacja.

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla m.st. Warszawy przyznaje dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest. Dotacje dotyczą dofinansowania do 100% najniższych kosztów demontażu, transportu i oddania na składowisko odpadów niebezpiecznych. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Przyjmowane są przez cały rok. W 2008 roku Fundusz dofinansował 62 przedsięwzięcia na łączną kwotę ponad 700 tys. zł. Dzięki temu unieszkodliwiono ponad 430 ton odpadów i wyrobów zawierających azbest.

Najwięcej wyrobów zawierających azbest znalazło zastosowanie w budownictwie jako pokrycia dachowe obiektów budowlanych. Zawartość azbestu w tych wyrobach wynosi 10 – 15 proc., pozostałą ilość mieszanki cementowo-azbestowej stanowi cement portlandzki. Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych podlega tzw. korozji. Zjawisko to polega na wymyciu z płyt cementu przez wodę i odsłonięciu włókien azbestowych, które następnie mogą przedostawać się do powietrza stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj